fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ledelse af fri skole 2019Ledelse af fri skole 2019

'Ledelse af fri skole 2019' er lederuddannelse, som du selv sammensætter.

Selve kurset tilbyder i alt 5 studiekredse. Nogle studiekredse er så populære, at de gentages flere år i træk, men hvert år er der nyt at vælge imellem. 

Studiekredsene er hver især meget forskellige, men handler alle om det arbejde og ansvar, man som leder står med på en fri grundskole. 

De 5 studiekredse i 2019 er:
# 1 Ledelse gennem fortælling 
# 2 12 teser om dannelse
# 3 Skolens økonomi
# 4 Personalejura og -ledelse
# 5 Praktisk filosofi og ledelse 

Mange ledere bruger kurset som efteruddannelse, hvor de ved at følge de forskellige studiekredse gennem flere år, bygger viden og kompetencer op til det daglige arbejde som leder.

Du kan læse mere om form og indhold i de enkelte studiekredse nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Peter Mondrup i Friskolernes Hus.

 

Peter Mondrup
Kursusleder og souschef i Friskolernes Hus 

 • #1 Ledelse gennem fortælling ved Klaus Majgaard

  Ledelse gennem fortælling – om at skabe mening i spændingsfelter


  Formål

  En skoleleder skal ofte navigere i spændingsfelter. Der er mange, som har forventninger til, hvordan skal udvikle sig, og hvordan dagligdagen skal gribes an.

  Lederen har til opgave at skabe en tilpas mening og sammenhæng i de forskelligartede forventninger, så fælles handling bliver mulig. Et af de redskaber, som vores kultur stiller til rådighed, er fortællinger.

  Fortællinger har den egenskab, at de rumme modstridende værdier og bruge disse til at skabe udvikling og nye erkendelser. Fortællinger kan både være monologer og dialoger, der inviterer mange ind til at være med til at udvikle historien.

  Kurset har til formål:

  • At udvikle en nuanceret forståelse for, hvordan spændingsfelter og konflikter opstår og vedligeholdes i et skolemiljø 
  • At vise, hvordan der altid er mange konkurrerende fortællinger på spil, som bidrager til at skabe spændinger, men som også bygger bro og skaber sammenhæng 
  • At give indsigt i sammenhængen mellem fortællingerne og så vores egen udvikling og modenhed som aktører i en organisation 
  • At ruste deltagerne til en reflekteret brug af fortællinger i en strategisk udvikling af skolemiljøet 

  Som forberedelse til kurset skal deltagerne medbringe en kort fortælling om sin egen situation og praksis som skoleleder.

  Undervejs kommer deltagerne til at arbejde med deres fortællinger i dialog med en anden deltager (makkerskaber).

  Kurset er opbygget i fire blokke svarende til de fire formål:
  1. Spændingsfelter
  I denne blok analyserer vi de institutionelle spændingsfelter, som gør sig gældende i og omkring en fri skole. Et institutionel spændingsfelt er et sammenstød mellem konkurrerende værdier og hensyn, som alle har en legitim ret til at blive taget alvorligt.

  Deltagerne introduceres til begreber fra institutionel teori, som kan bruges til at blotlægge spændingsfelter i egen organisation.

  2. Fortællinger
  Med udgangspunkt i deltagernes egne fortællinger undersøger vi, hvordan fortællinger skaber sammenhæng på tværs af institutionelle spændingsfelter. Vi ser på plot, metaforer og genrer (romancer, tragedier, satire og komedie), som levende fænomener i skolens dagligdag.

  Deltagerne introduceres til begreber fra narrativ teori, som kan bruges til at forstå og udvikle brugen af fortællinger i ledelse.

  3. Udvikling og modenhed
  Vi analyserer de foretrukne måder at møde spændingsfelter og konflikter på. Gennem livet udvikler både vi selv og skolen foretrukne måder at løse konflikter på. Nogle kan være mere fastlåste og andre mere smidige. Fælles er, at de afspejler vores erfaringer og udvikling. Når vi som ledere skal hjælpe skolens aktører med at udvikle mere smidige måder at møde spændinger på, er vi også selv i spil.

  Deltagerne introduceres her til begreber fra psykodynamisk organisationspsykologi, som kan bruges til at analysere kampe og udviklingsdynamikker på egen skole.

  4. Strategisk pædagogisk ledelse
  I denne blok samler vi forståelserne fra de andre blokke og tager fat i, hvordan vi arbejder med fortællinger inden for forskellige praksisfelter i pædagogisk ledelse: strategi, organisering, pædagogisk vejledning og daglig administration.


  ▪️ 
  OM UNDERVISEREN:

  Klaus Majgaard
  Klaus har arbejdet i mere end 20 år med offentlig styring og velfærdsudvikling. Dels har han været praktiker i både stat og kommuner. Dels har han forsket i kvalitet i offentlig styringsdialog ved CBS. I dag underviser og rådgiver Klaus ledere i og omkring den offentlige sektor om kvalificering af styring og velfærd.
  Læs mere om Klaus Majgaard

 • #2 12 teser om dannelse ved Jesper Villadsen, Morten Mosgaard og Brian Degn Mårtensson

  Studiekreds #2: 12 teser om dannelse

  For tredje år i træk vender studiekredsen “12 teser” tilbage, for at skabe 12 nye teser denne med dannelse som tema.

  De to foregående år har emner været 12 teser om friskolens rolle i samfundet og 12 teser om lederens rolle på en fri grundskole.

  Disse teser har levet et aktivt liv som inspirationskilde rundt på frie grundskoler, som oplæg til dialog om skolers værdier, udvikling med mere.

  Besøg af filosof og forfatter Brian Degn Mårtensson 
  Årets studiekreds er igen anført af viceskoleleder Jesper Villadsen og skoleleder Morten Mosgaard. Denne gang vil studiekredsen desuden få besøg af en af Danmarks absolutte skarpeste, når det kommer til dannelse, nemlig filosof og forfatter Brian Degn Mårtensson:

  ”Flere og flere taler om dannelse, og endnu flere oplever, at vi lever i en tid med store og gennemgribende forandringer, der på ny aktualiserer diskussionen om, hvad undervisning, opdragelse og dannelse i grunden er. Derfor skal vi blive diskutere, hvorfor vi underviser, og hvordan vi mon bør gøre det. Hvad skal undervisningen føre til? Hvorfor? Hvad er den dybere mening med al det besvær, undervisningen afstedkommer for både underviseren og den underviste? Jo bedre, vi kan svare på det, jo mere konsistent kan vi argumentere for, hvordan vi skal gribe dannelsesopgaven an. Eftersom menneskelivet ikke bare er noget, der skal ordnes eller overstås, er dette af største vigtighed.”

  Studiekredsen skydes i gang af Brian Degn Mårtensson med et inspirationsoplæg om dannelse, hvorefter Jesper og Morten vil facilitere den videre proces frem mod målet om at få skrevet 12 nye teser.

  Se resultatet af tidligere års studiekredse på 12teser.dk

  Program

  Modul 1: Fundament
  Velkomst
  Introduktion til studiekredsen
  Oplæg ved Brian Degn Mårtensson om dannelse
  Fælles brainstorm

  Modul 2: De første teser
  Udvælgelse af emner til de første teser
  Første bud på teser i grupper

  Modul 3: De næste teser
  Udvælgelse af emner til de næste teser
  Næste bud på teser i grupper
  Udvælgelse af emner til de sidste teser
  Bud på de sidste teser i grupper

  Modul 4: De sidste teser
  Færdigbehandling af alle teser
  Hvad kan man bruge teserne til, og hvordan kan vi få det til at ske?

  ▪️ OM UNDERVISERNE:

  Brian Degn Mårtensson, filosof og forfatter
  Jesper Stæhr Villadsen, viceleder, Vester Skerninge Friskole
  Morten Mosgaard, Margrethe Reedtz Skolen

 • #3 Skolens økonomi ved Birger Hansen og Søren Yde fra Brandt Revision og Tove Dohn, Friskolernes Hus

  Klæd skolens økonomiansvarlige på

  Det er en stor opgave – og et stort ansvar, at have styr på budgetter, indtægter, udgifter og den nødvendige opfølgning på skolens saldobalance.

  Samtidig skal du også kunne se de faresignaler, skolens tal eventuelt viser.

  Rettidig omhu er en pligt og en nødvendighed.

  Bliv klædt på som økonomiansvarlig
  Studiekredsens temaer er med til at klæde skolens økonomiansvarlige på til at bære det økonomiske ansvar, så skolen selv er i stand til at bruge, forstå og videreformidle skolens tal, sammenhænge og konsekvenser, så der kan reageres i tide.

  Studiekredsen ’Skolens økonomi’ er så bred, at en og samme person sjældent håndterer arbejdsgangene fra a-z.

  Derfor er det en stor fordel for skolen at såvel den daglige økonomistyrer og ledelsen deltager sammen på kurset. På den måde kan I sparre med hinanden - og I opnår begge forståelse for skolens samlede økonomistyring.

  Studiekredsens opbygning
  Studiekredsen vil i høj grad veksle imellem undervisning og gruppeopgaver, og kursusmaterialet og opgaverne er tilpasset deltagernes daglige arbejdsopgaver.

  MODUL 1: ØKONOMISTYRING

  Skolens daglige økonomistyring

  Her kommer vi blandt andet ind på:

  • Hvordan kan et årshjul se ud?
  • Skolens budget
  • Hvordan opbygges en kontoplan? – og hvorfor?
  • Hvordan læses og forstås saldobalancen?
  • Skolens indtægter
  • Skolens udgifter, herunder skolens afskrivninger samt forpligtigelser
  • Hvad betyder periodisering?
  • Den nye ferielov i korte træk 


  Modul 2: ÅRSRAPPORTEN

  Her kommer vi bl.a. ind på:

  • Fra saldobalance til årsrapport
  • Skolens rolle og revisors rolle
  • Hvad indeholder årsrapporten?
  • Hvordan læses årsrapporten, og hvad siger tallene?
  • Hvad betyder nøgletallene?
  • Hvad er en god ledelsesberetning?


  MODUL 3: RAPPORTERING, UDVIKLING OG AFVIKLING

  Her kommer vi bl.a. ind på:

  • Hvordan opdager jeg faresignaler og ser muligheder?
  • Lånomlægning, nye aktiviteter, samarbejde mellem bestyrelse og ledelse.
  • Hvad er en revisionsprotokol?
  • Hvorfor ser den ud som den gør?
  • Skolens rolle og revisors rolle
  • Bestyrelsens checkliste
  • Eksterne aktørers forventninger til skolens årsrapport og protokol (Undervisningsministeriet, pengeinstitutter mv.)

  Til kurset medbringes skolens egen kontoplan, seneste saldobalance, årsrapport, protokollat samt lommeregner/regnemaskine.

   

   ▪️ OM UNDERVISERNE:

  Birger Hansen og Søren Yde fra Brandt Revision og Tove Dohn, Friskolernes Hus.

  Brandt Revision er et statsautoriseret revisionspartnerselskab med kontorer i hele landet, og i alt ca. 200 medarbejdere. BRANDT revision & rådgivning har arbejdet med friskoler, efterskoler og højskoler igennem mere end 50 år.

  Tove Dohn har tidligere været ansat som sekretær på flere friskoler, men er nu ansat som konsulent i Friskolernes Hus. Tove Dohn rådgiver om løn, pension, økonomi, budgetstyring, arbejdstidsplanlægning, skolens administration, barsels- og ferieregler samt oprettelse af nye friskoler. 

 • #4 Personalejura og -ledelse ved Dzenana Causevic og Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

  Ledelse af personale, strategiske værktøjer og regelsæt ved ansættelse/opsigelse

  Studiekredsen ”Personalejura og –ledelse” vil have fokus på, at du som leder på en fri grundskole får styr på det regelsæt, der gælder for ledelse af personale samt nogle konkrete strategiske værktøjer af ledelsesmæssig karakter.

  Konkret vil du få en gennemgang af regelsættet fra ansættelse til opsigelse af personale. Du vil også blive klædt på til, hvordan du kan bruge teamsamarbejdet til at opnå strategiske målsætninger.     

  Modul 1: Onsdag den 23. januar 2019

  Der kan være mange forhold at få styr på i forbindelse med ansættelse af personale. 

  I dette modul vil du få indsigt i reglerne for ansættelse af personale på en fri grundskole, herunder gennemgang af de forskellige ansættelsesformer, ansættelsesbeviser mv.  

  ▪️ UNDERVISERE: 
  Ole Carl Petersen og Dzenana Causevic, konsulenter i Friskolernes Hus.


  Modul 2: Torsdag den 24. januar 2019

  Formiddag 

  Når skolen kommer i økonomiske vanskeligheder, samarbejdet med personalet er udfordret eller medarbejderen er sygemeldt længe, kan ledelsen blive nødt til at opsige en medarbejder.

  På dette modul gennemgår vi reglerne og proceduren for opsigelse af en medarbejder. (Del 1)

  ▪️ UNDERVISERE: 
  Ole Carl Petersen og Dzenana Causevic, konsulenter i Friskolernes Hus.

  ---

  Eftermiddag 

  Mange ledere kommer til at gøre det velfungerende teamsamarbejde til et mål i sig selv. Det fører til, at man ofte bruger meget tid på at håndtere personlige konflikter og dårlige relationer medarbejderne imellem.

  På denne del af modul 2 vil der være fokus på, hvordan man bliver god til at bruge  ledelse af teamsamarbejdet til at opnå strategiske målsætninger. Du vil også få redskaber til at flytte fokus væk fra relationerne og ud på resultaterne.

  ▪️ UNDERVISER: 
  Michael Lykke er stifter og ejer af ”Øverst Oppe”, som er specialiseret i at udvikle processer, materialer og bøger, der støtter ledere i at implementere en professionel samarbejdskultur.

  Michael Lykke har med sin baggrund som retoriker, skuespiller og mange års erfaring som underviser en garvet instruktør, der arbejder med kommunikation på både personligt og strategisk niveau i små - såvel som store organisationer. 


  Modul 3: Fredag den 25. januar 2019

  Fortsættelse af gennemgang af reglerne for opsigelse samt gruppearbejde med cases.  (Del 2)

  ▪️ UNDERVISERE: 
  Ole Carl Petersen og Dzenana Causevic, konsulenter i Friskolernes Hus.

 • #5 Praktisk filosofi og ledelse ved Michael Højlund Larsen

  Praktisk filosofi og værdibaseret ledelse og lærende organisationer

   

  Den praktiske filosofi handler dybest set om at blive god til at leve et liv, vi ikke senere fortryder. Filosofien udfordrer og udvikler vores evne til at tænke - både analytisk, kreativt og etisk. Det giver bedre beslutninger, mere innovation og større arbejdsglæde.

  Samtidig rummer den praktiske filosofi en række konkrete metoder til udvikling af både lederskab og organisationer. Metoder, der kan benyttes til at realisere idealerne bag værdibaseret ledelse og den lærende organisation.

  Denne studiekreds er teoretisk forankret, men med fokus på konkrete metoder, der er direkte anvendelige i en leders hverdag:

  • Praktisk filosofi og ledelse
  • Etik, dyder og værdibaseret ledelse
  • Hexis - et spørgsmål om dannelse?
  • Dialog – en enkel vej til en god skole?

  Modul 1: Onsdag, 23. januar: Introduktion til Praktisk filosofi og ledelse
  • Hvad er filosofi? – Hvad er ledelse?
  • Filosofiske spørgsmål og temaer i ledelse af en skole
  • Den personlige ledelsesfilosofi
  • Den praktiske filosofis trekant
  • Scholé – fri tid til frie tanker

  Modul 2: Torsdag, 24. januar II Etik, dyder og værdibaseret ledelse
  • Pligt-, nytte-, og dydsetik i ledelse
  • Etikmodellen
  • Dydsbaseret ledelse
  • Det personlige dydshieraki
  • Den gyldne middelvej

  Modul 3: Torsdag, 24. januar Hexis – et spørgsmål om dannelse?
  • At øve sig i og gøre sig umage med ledelse
  • Lederens træningsbane
  • Dannelsesanledninger i ledelse
  • Lederens etiske selvomsorg

  Modul 4: Fredag, 25. januar Dialog – en enkel vej til en god skole?
  • Den gode samtale og det gode liv
  • Dialogiske metoder
  • Nysgerrige dialoger om god ledelse
  • Afslutning – Det gode farvel!

  ▪️ UNDERVISER: 
  Michael Højlund Larsen er civilingeniør fra DTU og master fra DPU med speciale i filosofi og ledelse. Han har siden 1991 arbejdet med udvikling af ledelse og organisering i både private og offentlige virksomheder. Endvidere har han i en årrække arbejdet med at indføre praktisk filosofi som en pædagogisk metode i skoler og børnehaver. Michael er bl.a. forfatter til bøgerne “Praktisk filosofi og ledelse”, ”Dialog – en enkel vej til et godt samarbejde” og ”Praktisk filosofi med børn”. Se mere på www.hojlundlarsen.dk 

   


Brian Degn Mårtensson som gæste-underviser på #2 12 teser om dannelse

Brian Degn Mårtensson er filosof, forfatter og foredragsholder, og indgår i år i studiekredsen #2 12 teser om dannelse


AT MØDE VERDEN MED UNDREN 

 - hvordan tale om undringsbåren ledelse og om en 'undrende organisation', der ikke er drevet frem af 'klare mål og midler' men af en forundringsevne og glæde ved at samtale om det, vi dybest set længes efter?

Med udgangspunkt i den aktuelle bog At møde verden med undren: Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv (Hans Reitzel), vil filosofiprofessor (og tidligere højskolelærer) Finn Thorbjørn Hansen fra Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet, fortælle om hans konkrete erfaringer fra Vejle Kommune, hvor de over to år har arbejdet med undringsværksteder og 'undringsdreven innovation'. 


PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Startdato:
23.1.2019 kl. 14:00

Slutdato:  
25.1.2019 kl. 13:00

Sted: 
Vingsted Hotel og Konference
T:7586 5533
www.vingsted.dk

Pris: 3.850 kr. (inkl. overnatning på enkeltværelse)

 

info
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Peter Mondrup
Skriv til mig
peter-m(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12