fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ændringer i paradigme for årsrapporten 2019

Her oplistes de største ændringer for friskoler og private skoler i paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2019.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
27.01.20

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet en samlet beskrivelse af ændringer i paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2019 i forhold til årsrapporten for 2018. For friskoler og private grundskoler er de største ændringer følgende:

Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.
Der skal i ledelsesberetningen ikke længere gives en kort beskrivelse af, hvordan skolens inklusionstilskud er anvendt.

Skolefritidsordning (0.-3. klasse) samt klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin
(jf., Stk. 3, og 4, i § 36 b i lov om friskoler og private grundskoler)

Frie grundskoler kan for børn fra 4. klassetrin etablere og drive klubtilbud efter dagtilbudslovens regler. Den overordnede ledelse af en fri grundskoles klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin påhviler skolens bestyrelse.

Skolen indgår aftale med kommunalbestyrelserne i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Forældrebetaling skal sammen med eventuelle kommunale og private tilskud dække alle direkte driftsudgifter til ordningen. Skolen skal føre et særskilt regnskab for ordningen. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab, jf. § 24.

På baggrund af ovenstående udarbejdes der en særlige specifikation af alle skoler som har skolefritidsordning (0.-3. klasse) og/eller klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin. Derved opnår bestyrelsen et indblik i det økonomiske resultat for det samlede område, hvori klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin er en integreret del.

Giver det samlede resultat for ”Skolefritidsordning (0.-3. klasse) og/eller klubtilbud for børn fra 4. klassetrin” et underskud, skal skolen under specifikationen redegøre for underskuddet eller henvise til et afsnit i ledelsesberetningen, hvoraf redegørelsen for underskuddet fremgår.

Administrative opgaver for andre skoler
Jf. § 5 c. i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kan en fri grundskole, der modtager statstilskud efter denne lov, i medfør af en skriftlig aftale mod vederlag varetage administrative opgaver for andre frie grundskoler omfattet af denne lov.

En skoles midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolens midler må således ikke anvendes til at dække underskud ved administrative opgaver for andre skoler.

Der udarbejdes derfor en særlig specifikation over indtægter, lønudgifter og andre omkostninger vedr. administrative opgaver for andre skoler.

Årets modtagne donationer
Fra 1. august 2019 må skoler ikke længere modtage anonyme donationer, jf. friskolelovens § 22. Dette indebærer, at skolerne fra 1. august 2019 skal oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset beløbets størrelse i de særlige specifikationer til årsrapporten.

Fra 1. august 2019 må skolerne desuden ikke modtage donationer på over 20 t.kr. eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, medmindre Børne- og Undervisningsministeren har godkendt donationen på baggrund af skolens ansøgning herom. jf. § 22a.

Der er ikke krav om, at skolerne skal specificere donationer under eller lig 20 t.kr. modtaget før 1. august 2019.

Modtagne donationer under eller lig 20 t.kr. ekskl. moms skal opgøres som et samlet beløb.

Såfremt skolen har modtaget kontante donationer i regnskabsåret, skal skolen opgøre donationerne særskilt i årsregnskabet. I de særlige specifikationer skal skolen angive oplysninger om:

  • Dato for modtagelse af donationen
  • Donators navn, adresse og land
  • Størrelse på donationsbeløbet
  • Notehenvisning til årsregnskabet

Hvis skolen før 1. august 2019 har modtaget flere donationer under 20 t.kr. fra samme donator skal donator medtages, hvis donationerne tilsammen overstiger 20 t.kr.

Ikke-kontante donationer holdes uden for årsregnskabet og specificeres med tilsvarende oplysninger som kontante donationer, dog uden notehenvisning til årsregnskabet.

Finde STUKs samlede beskrivelse af ændringer i paradigmet for 2019 i forhold til 2018 her.

Find paradigme for årsrapporten 2019 her.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12