fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ansættelsesbrev, samt lønaftaleskabeloner for organisationsaftalen for ledere ved frie grundskoler er nu tilgængelige

Som tidligere beskrevet adskiller den nye aftale sig fra den hidtidige aftale, hvor ledergruppen var omfattet af samme organisationsaftale som lærere og børnehaveklasseledere. Nu får lederne deres egen selvstændige organisationsaftale.
Af: Peter Højgaard Pedersen og Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
02.05.19

Nedenfor vil vi kort gennemgå, hvad den nye organisationsaftale betyder for skolen og for den enkelte leder samt henvise til de dokumenter og værktøjer der nu er gjort tilgængelige.

Lederne får nye betegnelser i aftalen – men skolen kan selv vælge titel
Fremadrettet betegnes grundskolernes ledere som henholdsvis ”øverste leder” og ”øvrige ledere”. Ved begrebet ”øverste leder” forstås ved en fri grundskole ”skolelederen” eller ”forstanderen”. Ved en grundskoleafdeling ved en privat gymnasial uddannelse erstattes betegnelsen ”afdelingsinspektøren” med ”øverste leder”. Øvrige ledere forstås som ”viceskolelederen” og ”afdelingslederen”. Den enkelte skole kan dog vælge at anvende de stillingsbetegnelser, man ønsker, og som man kender i dag.

Nye ansættelsesbreve
Som følge af den nye organisationsaftale skal der udstedes nye ansættelsesbreve til alle ledere. Skabelon til ansættelsesbrevene forventes på vores hjemmeside i løbet af denne uge. Det nye ansættelsesbrev findes HER.

Løn for øverste leder, grundskoler
For øverste leder gælder, at skolen indplaceres i et interval på baggrund af skolens elevtal. Som noget nyt er der et interval for skoler med mere end 700 elever.

Beløb angivet i 2012-niveau:

 

Bund

Top

0 - 99 elever                          

Kr. 370.554

Kr. 440.413

100 – 349 elever

Kr. 406.159

Kr. 486.503

350 – 699 elever

Kr. 441.765

Kr. 531.283

700 + elever

Kr. 441.765

Kr. 586.331

For øverste leder ved skoler med kostafdeling forhøjes ovenstående intervaller med følgende beløb:

Beløb angivet i 2012-niveau:

 

Bund

Top

0 - 25 kostelever

Kr. 35.388

Kr. 26.213

25 – 59 kostelever

Kr. 52.426

Kr. 43.252

60 + kostelever

Kr. 70.776

Kr. 61.601

Såfremt der for øverste leder skal aftales øget løn inden for det eksisterende eller i et nyt interval, kræver dette en konkret skriftlig aftale med skolens bestyrelse.

Hertil kan aftales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003.

Nye skemaer til brug for skriftlige aftaler om løn inden for intervallet og eventuelle engangsvederlag findes HER.
 

Øvrige ledere ved frie grundskoler
For gruppen af viceskoleledere og afdelingsledere sker den største ændring. Gruppen betegnes i organisationsaftalens endelige udgave som ”øvrige ledere” – i det oprindelige forhandlingsprotokollat anvendtes betegnelsen ”mellemledere”; men dette er nu ændret til ”øvrige ledere”. Lokalt kan det fortsat aftales, at der benyttes andre stillingstitler end ”øvrig leder”. Øvrige ledere indplaceres fremadrettet på en basisløn afhængig af skolens elevtal.

Beløb angivet i 2012-niveau:

 

Basisløn

0 - 349 elever

Kr. 353.412

349 + elever

Kr. 396.929

Hertil kan aftales varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn. Skemaer til lønaftalerne findes HER.

Lønkonvertering for øvrige ledere pr. 1. januar 2019
For allerede ansatte øvrige ledere, dvs. viceskoleledere og afdelingsledere, skal den eksisterende intervalløn konverteres til en basisløn med et tilhørende personligt udligningstillæg således, at den samlede løn fremadrettet svarer til den nuværende intervalløn.

Allerede indgåede aftaler om honorering for særlig indsats videreføres uden ændringer. Vi vil snarest offentliggøre en konverteringsberegner, som skolen kan benytte.

Efter organisationsaftalens ikrafttræden vil øvrige ledere kunne forhandle sig til varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.

Lønkonverteringsværktøjet er nu udarbejdet og findes HER.

Skift imellem elevintervaller
Skift imellem intervaller sker, som hidtil, således, at skift til et højere interval sker, når skolen to skoleår i træk har haft et højere elevtal. Se eksempel:

Antal elever pr. 5. september:

Interval:

2015/16          680

350 – 699

2016/17          730

350 – 699

2017/18          760

350 – 699

2018/19          720

700 +

Godkendelse af lønaftaler
Lønaftaler skal fra 1. januar 2019 ikke godkendes af Frie Skolers Ledere, men bør stadig gennemses af skolens revisor ved regnskabsgennemgang.

Organisationsaftalen for Ledere ved frie grundskoler kan findes HER.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12