fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

OPDATERET NYHED: Tavshedspligt i praksis - hvem og hvornår?

Hvornår gælder reglerne for tavshedspligt? Hvem er omfattet af reglerne? Og skal der skrives under på en erklæring om tavshedspligt? Få svar her. Denne nyhed er en opdatering af nyheden udsendt 6. april 2022 - nu tilføjet information vedr. forældrerådsmedlemmer i dagtilbud.
Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
11.05.22
Friskoleloven, Love og regler for frie grundskoler

Friskoleloven gælder for frie grundskoler i Danmark. Dansk Friskoleforening yder rådgivning for friskoler medlem af foreningen.

Når man er ansat på en fri grundskole eller valgt som bestyrelsesmedlem, har man tavshedspligt i henhold til friskoleloven. 

Reglerne om tavshedspligt er reguleret af forvaltningsloven og straffeloven. Derudover er der persondatareglerne. Det er jura, men hvordan skal skolen forholde sig til tavshedspligten i praksis? 

 

Tavshedspligt i praksis
Allerførst skal skolen være opmærksom på, hvilke oplysninger den enkelte har brug for indsigt i. Det vil sige, at det ikke er alle oplysninger, som fx en medarbejder eller bestyrelsesmedlem skal have indsigt i, blot fordi vedkommende har tavshedspligt. Der skal altså foretages en vurdering af, om det er nødvendigt, at vedkommende har indsigt i de pågældende oplysninger til brug for at passe sit arbejde/hverv - når tavshedspligten skal overholdes korrekt. 

Eksempelvis behøver en klasselærer for 2. klasse ikke have indsigt i oplysninger om en elev fra 6. klasses udfordringer og særlige behov, når den pågældende lærer ikke har klassen og eleven til noget undervisning. Et eksempel på bestyrelsesplan er, at et bestyrelsesmedlem ikke skal have indsigt i elevoplysninger generelt, medmindre der er tale om en konkret elevsag, og bestyrelsen fx skal være med til at træffe beslutning om udskrivning af eleven fra skolen. 

Det vil sige, at det er vigtigt i forhold til at overholde reglerne om tavshedspligt, at skolen forholder sig til, hvorvidt de pågældende oplysninger er nødvendige at dele og i så fald med hvem. 

Tavshedspligtens udstrækning er i øvrigt tidsubegrænset. Det vil sige, at tavshedspligten er gældende både under ansættelsen/hvervet og efter fratrædelse/ophør af hvervet.

Som allerede fastslået, er både de ansatte og bestyrelsesmedlemmer omfattet af lovreglerne om tavshedspligt. Anderledes kan det forholde sig med fx praktikanter tilknyttet skolen i kort tid eller suppleanter valgt til bestyrelsen. 

 

Praktikanter
Hvad angår praktikanter er disse umiddelbart ikke ansat på skolen, og de får dermed ikke et ansættelsesbevis. Derfor er det her vigtigt, at skolen sørger for, at der bliver underskrevet en tavshedserklæring, se link nedenfor, der pålægger den pågældende tavshedspligt om de oplysninger, som vedkommende er blevet bekendt med i sin tid på skolen. 

 

Suppleanter valgt til bestyrelsen
Vedr. suppleanter i bestyrelsen er der meget forskellige praksis på skolerne. Suppleanter er, i henhold til vedtægtsbekendtgørelsen, ikke valgt som bestyrelsesmedlemmer. En suppleant er nemlig alene et muligt medlem af bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde i funktionsperioden. Det vil sige, at det er først i forbindelse med indtræden i bestyrelsesarbejdet, at suppleanten bliver en del af bestyrelsen og får tavshedspligt i henhold til lovreglerne. 

Vi hører i Friskolernes Hus ofte, at suppleanter deltager aktivt i bestyrelsens arbejde, herunder sidder med til bestyrelsesmøder. Såfremt skolen vælger dette, skal de pågældende suppleanter underskrive en tavshedserklæring, se link nedenfor. 

 

Bør alle underskrive en tavshedserklæring?
Afslutningsvist skal der advokeres for, at det ikke på nogen måde er nødvendigt, at ansatte eller bestyrelsesmedlemmer også underskriver en tavshedserklæring. Disse grupper er nemlig omfattet direkte af lovreglerne, og her vil det alene være nødvendigt at orientere de pågældende om, at tavshedspligten er gældende. Fx via ansættelsesbeviset til medarbejderne eller til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

 

TILFØJELSE: Forældrerådsmedlemmer i dagtilbud
På baggrund af vores nyhedd. 6. april 2022, har vi i Friskolernes Hus fået et spørgsmål om, hvorvidt medlemmer af daginstitutionernes forældreråd skal underskrive en tavshedserklæring ligesom suppleanter for skolernes bestyrelse.

Det korte svar er nej, der skal ikke underskrives en erklæring.

Reglerne for daginstitutioner fremgår af dagtilbudsloven samt vejledningen hertil. Af disse regler fremgår, at forældrerådets medlemmer er omfattet af tavshedspligten som beskrevet i forvaltningsloven. Dermed er der den nødvendige lovhjemmel, og der skal ikke en særskilt erklæring til at pålægge medlemmerne en tavshedspligt.

Vi anbefaler derfor – ligesom for bestyrelsesmedlemmerne i skolen – at medlemmer af forældrerådet bliver orienteret om deres tavshedspligt, herunder at den følger af de til enhver tid gældende regler, men det er ikke nødvendigt med underskrift af en tavshedserklæring.

 

DOWNLOAD tavshedserklæring for suppleanter og fx praktikanter.

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12