fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Undervisningsministeriets plan for tilsyn i 2020

Styrelsens for Undervisning og Kvalitets (STUK) planer for tilsynsaktiviteter dækker 11 områder i 2020, og har for de frie skolers vedkommende fokus på seks udvalgte områder.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
16.01.20

I december måned offentliggjorde STUK planerne for ministeriets tilsynsaktiviteter i 2020, hvilket var flere måneder tidligere end i de foregående år. STUK har ganske omfattende tilsynsopgaver. I planen beskrives de planlagte aktiviteter på 11 områder: Folkeskolen – frie grundskoler – gymnasiale uddannelser – erhvervsuddannelserne – forberedende grunduddannelse – almen voksen- og efteruddannelse – arbejdsmarkedsuddannelserne – støtteordninger, fx til specialundervisning – økonomiske forhold – vedtægter.

For friskolerne er tilsynsaktiviteterne rettet mod de frie grundskoler, støtteordningerne, de økonomiske forhold og vedtægterne aktuelle. For steinskoler med hf-tilbud er tilsynet med de gymnasiale uddannelser naturligvis også relevant.

SkoleNyt har gennemgået den knap 60 sider lange plan med henblik på de aktiviteter, som har særlig interesse for friskolerne.

STUK vil i 2020 have fokus på følgende på de frie grundskolers område:

 • Tilsyn med dansk som andetsprog og sprogprøver
  Tilsynet er et udslag af den nye lovgivning, der forpligter skoler med flere end 30 % elever fra udsatte boligområder til at gennemføre obligatoriske sprogprøver. STUK vil gennemføre et tematisk tilsyn med et udvalg af de 13 frie grundskoler, der har denne nye forpligtelse. Tilsynet forventes afsluttet i fjerde kvartal.
 • Tilsyn med underretninger til sociale myndigheder
  Udgangspunktet for dette tilsyn er servicelovens regler om underretningspligt, herunder den skærpede underretningspligt for fagpersoner. Det er skolelederens pligt at sørge for, at skolens medarbejde kender den skærpede underretningspligt, og skoleledelsen må naturligvis ikke modarbejde overholdelsen af underretningspligten.
  Det tematiske tilsyn vil blive gennemført ved en tilfældigt udtaget stikprøve blandt alle skoler og vil blandt andet handle om, ”hvor mange underretninger der foretages, hvordan skoleledelsen sikrer sig, at alle skolens ansatte kender deres skærpede underretningspligt, herunder eventuelle procedurer for underretninger, samt skolernes samarbejde med kommuner for så vidt angår underretninger”.
  Tilsynet forventes afsluttet i andet kvartal og skal bruges til at vurdere, om der er behov for at skærpe skolernes opmærksomhed på området.
 • Tilsyn med prøveaflæggelse
  Baggrunden for dette tilsyn er, at STUK i 2019 gennemførte et tilsyn med fritagelse for prøver på folkeskoleområdet, som viste, ”at der kan være tale om, at folkeskolernes praksis ikke i alle tilfælde overholder reglerne.” Derfor finder styrelsen det relevant at gennemføre et tematisk tilsyn med praksis omkring prøveaflæggelsen på de frie grundskoler, hvor formålet er at undersøge om skolerne overholder reglerne om prøvefritagelse og reglerne om tilbud om ny prøve ved sygdom eller udeblivelse.
  Tilsynet gennemføres ved, at STUK udtager et antal skoler ud fra en screening af de indberettede prøvekarakterer ved afslutningen af skoleåret 2019/2020. Tilsynet planlægges afsluttet i fjerde kvartal 2020. 
 • Tilsyn med skoler med kostafdeling
  Tilsynet, som vil blive gennemført på fire udvalgte skoler med kostafdeling, vil have særligt fokus på eleverne trivsel, elevinddragelse, elevrelationer, omgangsformer, herunder ligestilling mellem kønnene, opsynet med elever. Tilsynet vil omfatte skolernes praksis med hensyn til underretninger og samarbejdet med eksterne partner, herunder PPR og kommunale myndigheder.
  Tilsynet forventes afsluttet i andet kvartal 2020.
 • Tilsyn med frihed og folkestyre-kravet
  Som tidligere omtalt har STUK udarbejdet en model til at screene skolerne med henblik på tilsynet med frihed og -folkestyrekravet. Det betyder, at tilsynet på dette område overgår fra at være et tematisk tilsyn til at være et risikobaseret tilsyn. På grundlag af screeningen vurderes det i hvilket omfang, der skal udtages skoler til en nærmere undersøgelse. Denne undersøgelse skal STUK bruge til at tage stilling til, om en eller flere af de undersøgte skoler skal underkastes et egentlig tilsyn. Et eventuelt tilsyn vil omfatte mindst to uanmeldte tilsynsbesøg.
  Tilsynet blev iværksat i 2019 og forventes afsluttet i andet kvartal 2020.
 • Økonomisk tilsyn med donationer
  På baggrund af de skærpede regler om donationer vil styrelsen i 2020 gennemføre et tilsyn med donationerne på de fri grundskoler, efterskolerne, frie fagskoler og de private gymnasier.
  Dette tematiske tilsyn forventes afsluttet i fjerde kvartal 2020.

På STUK’s hjemmeside kan man udover den aktuelle tilsynsplan også finde tilsynsberetningerne og tilsynsplanerne fra tidligere år.

DOWNLOAD STUK's tilsynsplan 2020 

DOWNLOAD Tilsynsplaner og -beretninger fra tidligere år

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12