fjern søgeboks

Ny overenskomstaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Som følge af CFU-forliget indgået d. 8. februar 2024, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Lærernes Centralorganisation (LC) er fredag d. 8. marts nået til enighed om ny overenskomstaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.

 

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder

12.03.24

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Lærernes Centralorganisation (LC) er fredag d. 8. marts nået til enighed om ny overenskomstaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.

Aftalen kommer i forlængelse af CFU-forliget, som blev indgået d. 8. februar 2024.

Udover de generelle lønstigninger, skøn for reguleringsordning og reststigning aftalt i CFU-forliget, er der aftalt, at udmøntningen af rammen til andre formål primært sker igennem en forhøjelse af OK 2018-tillægget, en stigning på børnehaveklasselederes basisløn samt en ændring af organisationsaftalens anciennitetsbestemmelser.

Overenskomstperioden
Der er aftalt en toårig overenskomstperiode, som løber fra d. 1. april 2024 til og med d. 31. marts 2026.

Den økonomiske ramme og generelle lønstigninger
Den samlede økonomiske ramme er på 8,80%. Rammen dækker over såvel de generelle lønstigninger som forventede udgifter til øvrige formål og aftaler.

 

 

  • De generelle lønstigninger sker med 4,83 % pr. 1. april 2024 og med yderligere 1,27 % d. 1. april 2025. Jf. CFU-forliget er der aftalt en ekstraordinær forhandling i slutningen af 2025. Formålet er at håndtere en eventuel ubalance i lønnen mellem den statslige og den private sektor og vil udmøntes via en evt. lønregulering på op til 0,2 % november 2025.
     
  • Reguleringsordningen er en løbende afstemning mellem lønudviklingen på det statslige arbejdsmarked og lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Der er tale om et skøn, da lønudviklingen endnu ikke er kendt. Der er aftalt to reguleringer i perioden – d. 1. april 2024 og d. 1. april 2025. Effekten af reguleringsordningen indgår i reguleringsprocenten.
     
  • Reststigning i overenskomstperioden er ligeledes et skøn og vurderes til at ville udløse ca. 0,40%. Begrebet reststigning dækker blandt andet over den lokale løndannelse, strukturelle effekter og anciennitetsbaserede lønstigninger.
     
  • Andre formål indeholder omkostningerne for de øvrige tiltag, som er aftalt i forliget. Den samlede værdi af tiltagene er sat til 1,0 % .

 

Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse
D. 1. april 2024 stiger den særlige feriegodtgørelse fra nuværende 1,5% til 2,02%. Samtidig bortfalder udbetalingen af store bededagstillæg efter lov nr. 214 af 6. marts 2023.

Forhøjelse af OK 2018-tillæg
D. 1. april 2025 forhøjes OK-2018 tillægget med kr. 3.200,- årligt og vil stige fra kr. 900,- til kr. 4.100,- i grundbeløb pr. år. (31. marts 2012).

Børnehaveklasseledere ved frie grundskoler
D. 1. april 2025 forhøjes basislønnen for børnehaveklasseledere ved frie grundskoler med kr. 900,- i grundbeløb pr. år. (31. marts 2012). Basislønnen vil dermed udgøre følgende i årlig grundbeløb:

Basisløntrin 1:                            272.188,- kr.

Basisløntrin 2:                            285.295,- kr.

Basisløntrin 3:                            295.911,- kr.

Basisløntrin 4:                            314.654,- kr.

 

Ændret lønanciennitetsbestemmelse
Pr. 1. april 2025 ændres organisationsaftalens lønanciennitetsbestemmelse, så der ved en beskæftigelsesgrad på under 15/37 optjenes halv lønanciennitet, hvor der i dag beregnes forholdsmæssigt i forhold til beskæftigelsesgraden.

Opsparing af frihed
Med virkning fra 1. maj 2025 er det muligt at opspare afspadsering, ulempegodtgørelse, godtgørelse for weekendarbejde samt særlige feriedage til afholdelse på et senere tidspunkt. Der kan maksimalt opspares frihed svarende til 15 dage, heraf maksimalt 8 dage optjent som afspadsering, ulempegodtgørelse eller godtgørelse for weekendarbejde.

Aftalen er nærmere beskrevet i resultatet af CFU-forhandlingerne - bilag B.

Friskolernes Hus udsender senere mere information.

Familiemæssigt fravær/barsel
D. 1. april 2024 øges lønretten til fædre/medmødre og adoptanter med 3 uger. Dermed er far/medmor sikret løn under den øremærkede del af orloven og ligestillet med mødre i forældreorlovsperioden.

Flerlingeforældre (to eller flere børn ved samme fødsel/adoption, når børnene er under et år ved modtagelsen), får 13 ugers ekstra lønret, forudsat at barselslovens dagpengeret udvides.

Soloforældre (børn der kun har en forældre/adoptant ved fødslen/modtagelsen) får 10 ugers ekstra lønret, og en forældre/adoptant, hvor den anden forælder/adoptant dør, får ret til at indtræde i den afdøde forælders/adoptant resterende lønret.

Ændringerne gælder for børn født/modtaget d. 1. april 2024 eller senere.

Pension
Fra d. 1. april 2024 har lærere og børnehaveklasseledere ret til at få indbetalt et ekstraordinært bidrag til den overenskomstbestemte pensionsordning mod at lønnen samtidig reduceres tilsvarende.

Den ansatte skal skriftligt oplyse om størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procent af den pensionsgivende løn, og i hvilken periode forhøjelsen skal indbetales.

Tillidsrepræsentanter
Det præciseres bl.a., at tillidsrepræsentanter har ret til møde med nye kollegaer som en del af arbejdstiden, og at vilkårene for tillidsrepræsentantens tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse løbende skal overvejes med henblik på at sikre den enkelte tillidsrepræsentant den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af hvervet.

Praktikaftalen
Det er mellem parterne aftalt at drøfte den nuværende praktikaftale, herunder aftalens funktionstillæg.

Lokal løndannelse
Det er i protokollatet præciseret, at det i overenskomstgrundlaget er forudsat, at der både sker en central og lokal løndannelse.

 

DOWNLOAD HER:

Faktaark OK-24: https://fm.dk/media/27416/faktaark_ok24-forliget-i-staten.pdf

Resultatet af CFU-forhandlingerne: https://medst.dk/media/12731/forlig-ok24-medst-cfu.pdf

Bilag til resultatet af CFU-forhandlingerne: https://medst.dk/media/12732/bilag-til-forlig-ok24-medst-cfu.pdf

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12