fjern søgeboks

Statistik og analyser

Friskolestatistik 2023

FRISKOLERNE indhenter hvert år statistik i forbindelse med foreningens årsberetning.
Herunder finder du informationer om nogle af de indhentede data, vi har fået for skoleåret 2022/2023. 

Du kan læse hele årsberetningen 2023 her 
- eller tidligere årsberetning via vores app til Magasinet Friskolen.
 

Herunder findes et udpluk af de data, vi har indhentet i dette statistikafsnit, hvor 214 medlemsskoler af 280 har svaret på en række spørgsmål.

  • Undervisningsplaner - hvilke undervisningsplaner følger medlemsskolerne?
  • Hvor mange elever på skolen skønner I pt. har bekymrende skolefravær?
  • Hvilke kommunalt forankret samarbejde indgår skolen i?

Alt det og meget mere har vi spurgt medlemsskolerne om i årets statistik.

Stå-mål-med

’Stå-mål-med’ er et begreb, der optager skolerne. Undervisningsministeriet har ikke udgivet en ny vejledning, og den gamle er gjort

historisk. Med denne frihedsgave har friskolerne mulighed for at følge egen ideologi og pædagogik indenfor rammerne af stå-mål-med.

Vi har spurgt ind til friskolernes undervisningsplaner. Af nedenstående tabel kan man se, at mange skoler følger fælles mål:

Valgfagsudbud og kreative fag på friskolerne

’Klippe-klistre-skole’ har indtil for nyligt været ironisk omtale af den lokale friskole. Tænk sig, de prioriterer at lave undervisningsmateriale selv, bage g-nøgler til elever, der har nodelære og lader eleverne bruge dagevis på at skrive tekster til skolens fælles musical. Hvor er det gammeldags og analogt! Eller er det lige netop moderne, effektfuld og børnevenligt?

I statistikken har vi spurgt til skolernes obligatoriske valgfag i 7. og 8. klasse. Svarene ses herunder, og viser at skolerne benytter friheden til at indrette sig efter egne ønsker og muligheder.

I kommentarfeltet fremgår det, at der er en mangfoldighed af fagligheder på spil – ikke bare i 7. -8. klasse men på tværs af alle årgange.
Flere friskoler vægter kreative fag i udskolingen højt. Modsat er der en tendens til at valgfaget madkundskab udbydes som eneste valgfag, hvor vi ser en stigning i forhold til sidste års besvarelser.

Specialundervisningselever fylder mere

Igen i år ser vi, at antallet af specialundervisningselever stiger på friskolerne. I forhold til 5. september 2022 er der næsten 350 flere elever, der modtager specialundervisning på de frie grundskoler.
Det vil sige, at vi nu har et samlet antal på 4153 elever, der defineres som SPS-elever, og dermed modtager specialundervisning i mere end, hvad der svarer til 12 ugentlige lektioner. Det samlede antal elever på frie grundskoler har været let faldende, og sammenholdt med flere specialundervisningselever betyder det, at andelen af elever, der modtager specialundervisning, ligger på 3,40 %, i år mod 2,87 % sidste år.

Friskolerne løfter dermed fortsat en stor opgave, også indenfor sektoren. Mens vi har 32 % af eleverne i de frie grundskoler, så har vi en andel på 49 % af SPS-eleverne. Friskolerne har en lang tradition for at rumme elever med særlige behov, og skolerne går langt for at imødekomme forældrenes ønske om at vælge den lokale eller ideologiske skole, som familien ønsker.

FRISKOLERNEs medlemsskoler er, ligesom de øvrige frie grundskoler, udfordret af elever med særlige behov på samme måde som folkeskolen, og genkender udfordringerne med at balancere det særlige overfor det almene i hverdagen og i sektorens økonomi.

Elevtal 5. september 2023

Bekymrende fravær og arbejde med trivselsmålinger

Et skoleår består af 200 skoledage, men flere og flere elever har reelt færre skoledage. Friskolerne kender også til arbejdet med elever, der har bekymrende fravær. Skolerne har identificeret de elever, der har meget fravær og knytter to typer forklaringer på det stigende fravær:
1. Forældre tager i højere grad eleverne med på rejse udenfor skoleferierne
2. Elever med alvorlige psykiske problemstillinger

Skolerne samarbejder med forældre og PPR omkring det bekymrende skolefravær, der drejer sig om mistrivsel. Forældre, der fritager deres børn fra skole, er nok i mindre grad genstand for opmærksomhed ude på skolerne. De to meget forskellige årsager til skolefraværet understreger, at bekymrende skolefravær er en kompleks størrelse, der kræver en større opmærksomhed, i årene der kommer.

Trivselsmålinger og trivselsarbejde er et område, vi ser, skolerne har stor fokus på. Dels for at imødekomme ovenstående problemstilling og dels for at styrke skolernes generelle trivsel og hverdag. 80 % af besvarelserne tilkendegiver, at man anvender formelle trivselsmålinger. Af kommentarerne fra skolerne ser vi, at mange skoler selv har udarbejdet spørgeskemaer og trivselsmålinger, der på forskellig vis understøtter skolens trivselsarbejde og undersøgelser.

Børnehaver, vuggestuer og overgang til SFO

Vi ser en let stigende tendens for antallet af vuggestuer og børnehaver og et let fald i antallet af før-SFO. 5 % af besvarelserne angiver, at de overvejer at oprette dagtilbud. Det tyder på en fortsat interesse for at tilføje dagtilbud til friskolerne. Tilsyn med dagtilbud opleves frustrerende i nogle kommuner, og det har givet anledning til en del kommentarer i skolernes besvarelser. En skole spidsformulerer paradokset:

Overgangen mellem dagtilbud og skole ligger i mange kommuner først på foråret med overvægt på marts og april måned. Kommunerne kan vælge at give skolerne tilskud til denne opgave, men det er langt fra alle kommuner, der ønsker at gøre det.

Samarbejde med kommunerne

Næsten alle skoler angiver, at de har et tæt samarbejde med kommunens PPR-afdeling. Derudover er der en stor mangfoldighed i skolernes samarbejde med forskellige dele af kommunens afdelinger. Lige fra det formelle omkring tandlæge, sundhedspleje og uddannelsesvejledning til kulturskoler og svømmehaller.

I kommentarfeltet problematiseres PPR, der rækker udover den minimale betjening omkring udarbejdelse af PPV for enkelte elever.
Mange skoler ønsker i højere grad rådgivning til klassefællesskabet frem for fokus på den enkelte elev.
Flere skoler nævner, at de deltager i kommunale netværksmøder med skoleafdelinger og kommunens frie skoler på tværs af skoleforeninger.

International dimension

Friskolernes internationale arbejde er mangfoldigt. Mange skoler er allerede engagerede i forskellige typer af internationalt samarbejde. Nogle gennem FRISKOLERNEs formelle kanaler og andre via personlige kontakter, konkrete skoler eller andre foreninger og interesseorganisationer.

En del svarer i kommentarerne, at de ønsker at arbejde med et internationalt fokus, når der er bedre tid og flere penge. Den internationale dimension bliver et tillæg til den skole, man allerede driver, når basis er på plads.

Tak for bidragene til årsstatistikken, der giver indsigt i den faktiske skolehverdag.

Analyser og undersøgelser

Herunder finder du forskellige analyser og undersøgelser om friskolerne.
Hvis du har spørgsmål eller brug for vores kommentarer til de forskellige undersøgelser, er du altid velkommen til at kontakte os for en snak eller en udtalelse.

 

Friskolernes elever 2009-2019
Registerbaseret undersøgelse af friskoleelevers socioøkonomiske forhold og demografi.

Analyse udarbejdet af Analyse og Tal, november 2020.

Download analysen her (pdf)

 

Friskolernes elever
Registerbaseret sammenligning af friskole- og folkeskoleelevers sociale baggrund (Analyse & Tal, april 2017) 
Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at elevsammensætningen på friskoler i dag ikke adskiller sig væsentligt fra elevsammensætningen på folkeskoler, når det gælder forældrenes indkomst, uddannelse, beskæftigelsesfrekvens, etnicitet og civilstatus.
Analysen bekræfter dermed, at friskolerne er en skoleform, der på de socioøkonomiske parametre ligner folkeskolerne og har en tilsvarende social og inkluderende profil.

Muslimske frie grundskoler 
Registerbaseret sammenligning af elevernes sociale baggrund på muslimske frie grundskoler og resten af grundskolesektoren (Analyse & Tal, august 2017) 
Udviklingen i antal frie grundskoler med muslimsk værdigrundlag, etnisk herkomst, forældres indkomst, uddannelse, beskæftigelse, udsathed, familietype.

Børn fra muslimske friskoler. Hvordan klarer de sig? 
(Tænketanken Kraka, september 2016)

Notatet undersøger, hvordan unge fra de muslimske friskoler klarer sig ved 9. klasses afgangsprøve og i den videre færd i uddannelsessystemet.
Analysen tager højde for forskelle i elevernes sociale baggrund. Analysen viser, at elever i muslimske friskoler har fra 2007 til 2014 opnået knap 1,5 karakterpoint højere gennemsnit ved grundskolens afgangsprøver end elever med lignende etnisk baggrund i andre skoler.

Hvad er op og ned eller sandt og falsk i debatten om friskolerne?
fakta om friskoler i Danmark!

Er der tal eller oplysninger, du savner, så ring til os i Friskolernes Hus.

Kontakt os

Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12