fjern søgeboks

FRISKOLERNEs strategi 2025

FRISKOLERNE er en civilsamfundsorganisation, og vi ønsker at være en stærk stemme for foreningens medlemmer. Både specifikt når det drejer sig om friskolernes vilkår, fællesskab og indflydelse, og i bred forstand, når det handler om at bidrage til samfundets udvikling. Vi er optagede af balancen mellem samfund, stat og individ, og vi ser det som en selvfølgelig opgave at bidrage til et sundt demokrati.

Det er samtidigt en præmis, at den positive udvikling af vores fælles samfund og håndteringen af samfundsudfordringerne kræver partnerskaber, der sikrer bæredygtige forandringer – lokalt, nationalt og internationalt. Demokratisk dannelse starter tidligt i barndommen, og mange danske børn og unge ved meget om demokratiet men oplever ikke, at de har en reel stemme. Det skaber risiko for polarisering, svage fællesskaber og i sidste ende et svækket demokrati. Vi er overbeviste om, at menneskeskabte kriser fordrer mod og frihed til at bevæge det bestående og afsøge nye veje. Det er en fælles opgave og forpligtelse. Skolen er en grundpille i samfundet. Når skolen udvikles, udvikles samfundet og vice versa. Derfor forholder vi os til – og navigerer efter strategiske idealer for såvel samfundet, skolen og det gode børne- og ungdomsliv.

Vi tror på, at drømmene baner vejen for vilde favntag og konkrete handlinger.

Strategien sigter mod at sætte spor på tre niveauer: samfundet, skole, børn & unge.

I sigtekornet har vi:


STÆRKE DEMOKRATIER

SKOLER MED VÆRDIER

FRIMODIGE BØRN OG UNGE

SAMFUNDET: Idealer om balance, humanitet, fællesskaber

Vores samfund er præget af acceleration, som også påvirker familier, skoler, børn og unge. I FRISKOLERNE vil vi anspore til et samfund i bedre balance. Både forstået som den enkeltes muligheder for at leve et helstøbt liv og forstået som forholdet mellem mennesker og natur. Vi vil arbejde for, at optagethed og langsommelighed har værdi. Det indebærer også modet og evnen til at prioritere og vælge til/fra. Helt grundlæggende mener vi, at det individuelle ‘jeg’ beror på et ‘vi’. Derfor er vi optagede af forholdet mellem egen frihed og forpligtelsen overfor det fælles. Vi drømmer om et samfund præget af humanitet, hvor samfundets evne til at tolerere og respektere mindretal og forskelligheder er et stærkt modtræk til polariseringstendenser.

Gensidigheden mellem mennesker er både et vilkår og en nødvendighed. Vi hylder et frihedselskende, demokratisk samfund, der styrker pligten til – og den enkeltes mulighed for at bidrage til fællesskabet.

 

SKOLE, BØRN OG UNGE: Idealer om nysgerrighed, tilhørsforhold, frimodighed

Tiden kalder på nuancerede samtaler om og pædagogiske svar på det gode børne- og ungdomsliv fulgt op af dristighed og mod til at betræde nye stier. Vi tror på, at den pædagogiske frihed og nysgerrigheden til at gå nye veje styrkes af et tydeligt sprog for værdier. Vi drømmer om, at børn og unges sanselighed, fantasi og medfødte nysgerrighed stimuleres, og at de oplever optagethed og lyst til at lære og være. Børn og unge må styrkes i at være frimodige og se verden i øjnene med mod, åbenhed og tillid.

Vuggestuer, børnehaver og skoler har unikke muligheder for at skabe tilhørsforhold, samhørighed og rammer, hvor børn og unge er inviteret til at deltage i såvel store som små fællesskaber, som giver dem tro på egne evner og viljen til at bidrage.

Vi drømmer om, at børn og unge i vuggestuer, børnehaver og skoler møder kærlige, tydelige voksne, som viser dem en verden, de får lyst til at være i, bidrage til og tage medansvar for.

Strategiske temaer

Bestyrelsen har prioriteret seks strategiske temaer, som vi arbejder ud fra. Temaerne er dynamiske og bliver skiftet ud, hvis de mister relevans eller hvis andre presserende temaer dukker op.

Vores strategiske temaer er -

Frivillighed
Et stærkt civilsamfund udgør fundamentet i vores samfund. Børn og unge må opleve at de er en del af besætningen. Dét at være frivillig er nært sammenhængende med et aktivt medborgerskab og dermed et stærkt civilsamfund.

Unge stemmer
Danske unge er vidende om demokrati, politik og samfundsforhold, men de oplever ikke at de har en reel stemme i demokratiet og er usikre på, hvordan de kan bidrage.
Demokratiet beror på deltagelse, og unges demokratiske selvtillid må derfor styrkes gennem troen på, at deres bidrag nytter og har værdi.

Pædagogisk frihed
Traditionen for pædagogisk frihed kræver et tydeligt sprog for værdier og praksis og gode muligheder for videndeling og gensidig inspiration.

Værdifællesskaber i foreningen
Friskoler er skoler med værdier og foreningen er kendetegnet ved idemæssig mangfoldighed. For at kunne tale om `det fælles´ må man kende sin egen identitet. Netværk blandt foreningens mangfoldige medlemsskoler skal understøtte værdifællesskaberne.

Stabil skoleledelse
Rekruttering og fastholdelse af skolens ledelse er et centralt parameter for stabil skoledrift. Stor udskiftning af skoleledere vidner om, at der er behov for at styrke skoleledere og bestyrelser i opgaven med at sikre solid skoleledelse.

Børn og unges trivsel
I en tid hvor mange børn og unge 'bøvler' er det væsentligt, at vi har samtaler om, hvad det gode børne- og ungdomsliv er. Og at vi kigger kritisk på de institutioner, de færdes i. Vi ønsker at finde løsninger på børn og unges udsatheder.

Konkrete handlinger

På baggrund af idealbeskrivelsen og de prioriterede temaer, beslutter bestyrelsen løbende, hvilke konkrete handlinger, foreningen iværksætter. Ud fra de strategiske temaer, må vi pege på nogle handlinger, som kan støtte op om positive forandringer. Vi er bevidste om, at udvikling og handling kræver partnerskaber, og det er derfor en rød tråd i vores arbejde, at vi rækker ud til samarbejdspartnere, når det er relevant.

Strategien kan anskues som en tragt med tre centrale niveauer af konkretisering.

Idealerne beskriver det store »HVORFOR«, mens de strategiske temaer giver svar på, »HVAD« vi ønsker at prioritere. Længere nede i tragten konkretiseres det hele i handlinger - altså »HVORDAN«. 

Bestyrelsen søger løbende inspiration og input ved både at tage på besøg på medlemsskolerne, besøge Christiansborg og invitere relevante oplægsholdere ind i bestyrelseslokalet. Det gør vi for at trykteste de strategiske satsninger, vi beslutter og for at kvalificere drøftelserne om de dagsordener, som friskolerne skal være optaget af.
Hvis du vil vide mere om foreningens strategiske arbejde, er du velkommen til at kontakte Peter Bendix Pedersen, formand, peter@friskolerne.dk eller Maren Skotte, kommunikatiosnchef, maren@friskolerne.dk 


Kontakt os

Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Peter Bendix Pedersen, formand
Skriv til mig
peter(at)friskolerne.dk
Maren Skotte, kommunikationschef
Skriv til mig
maren(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12