fjern søgeboks

Særligt for SFO-området

Særligt for SFO'er tilknyttet en fri grundskole

Her finder du henvisninger til forskellige lovparagraffer mv. vedr. SFO-området tilknyttet en fri grundskole. 

Du er velkommen til at kontakte Friskolernes Hus, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om lovgivning, tilskud, betaling eller andet forbundet med driften af friskolen SFO.

Love og bekendtgørelser

Fra Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v:

Om Tilskud til skolefritidsordninger

"§ 15. Staten yder tilskud til skolefritidsordninger ud fra antal årselever, der er indskrevet i skolefritidsordningen fra skolens børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om beregning af antal årselever. Antallet af årselever kan ikke overstige antallet af elever pr. 5. september året før finansåret. Tilskuddet pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Tilskuddet ydes kun til skolefritidsordninger, hvor der opkræves forældrebetaling.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til skolefritidsordninger og om en mindstegrænse for forældrebetaling."

 

Om Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger

"§ 36 a
Frie grundskoler kan for børn, der ikke er begyndt i børnehaveklassen, etablere og drive privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudslovens regler. Den overordnede ledelse af en fri grundskoles privatinstitution eller private pasningsordning påhviler skolens bestyrelse.

Stk. 2. Forældrebetaling, kommunale tilskud og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgifter til en privatinstitution efter stk. 1, 1. pkt. Forældrebetaling og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgifter til en privat pasningsordning efter stk. 1, 1. pkt. En fri grundskole, som driver privatinstitution eller privat pasningsordning, skal både lægge særskilt budget og føre særskilt regnskab herfor, og regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab.

§ 36 b
En fri grundskole kan optage børn i en heltidsskolefritidsordning i en periode, inden børnene skal i skolens børnehaveklasse. Perioden kan for det enkelte barn højst løbe fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen i barnets bopælskommune begynder overflytning af børn fra barnets kommunale dagtilbud til folkeskolens skolefritidsordninger, og indtil barnet begynder i den frie grundskoles børnehaveklasse. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af ordningen.

Stk. 2. Skolen indgår aftale med kommunalbestyrelserne i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Tilskuddet betales direkte til skolen. Forældrebetaling skal sammen med eventuelle kommunale og private tilskud dække alle direkte driftsudgifter ved ordningen. Skolen skal føre et særskilt regnskab for ordningen. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab."
 

 

Fra Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.:

Om Øvrige betingelser for tilskud

"§ 4. En fri grundskole må ikke erhverve bygninger og arealer med henblik på udlejning, bortset fra tjeneste- og lejeboliger til skolens ansatte.

§ 5. Det er en betingelse for at få tilskud, at skolen ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke medregnes i egendækningen. Mindstegrænsen for egendækningen eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige tilskud pr. årselev, jf. lovens § 10, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilskud til skolefritidsordning, at der opkræves forældrebetaling for eleven, og at eleven ikke har fået nedslag i skolepengebetalingen som følge af indmeldelsen i skolefritidsordningen.

Stk. 3. Opkræves skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning fælles, skal det fremgå af opkrævningen, hvor stor en andel der vedrører hver af de to betalinger."

 

Om Tilskud til skolefritidsordninger

"§ 11. Tilskuddet til skolefritidsordning beregnes som tilskuddet pr. årselev, der er fastsat på finansloven, gange antallet af årselever.

Stk. 2. Antallet af årselever beregnes som indbetalt forældrebetaling og tilskud i henhold til § 14, stk. 2, 2. pkt., i skoleåret divideret med halvdelen af det tilskud pr. årselev til skolefritidsordning, der er fastsat på finansloven året før finansåret. I forhold til tilskudsberegningen kan antallet af årselever dog ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret."

 

Kontakt os

Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13
Ole Carl Petersen
Skriv til mig
ole-c(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12