fjern søgeboks

Vedtægter

Dansk Friskoleforenings vedtægter  

Hent vedtægter som pdf
 

§ 1 Baggrund

Dansk Friskoleforening blev oprettet den 16. no­vem­ber 1886. Initiativtagerne var en kreds af lærere, forældre samt „andre venner af friskolen”, og ideen var at samle alle friskolekredse til „ud­hol­den­hed i arbejdet” gennem foredrag og for­handling. For­eningen skulle desuden „varetage fri­skolernes tarv i forhold til lovgivningsmagten”.

Dansk Friskoleforening fik til opgave at drive kur­sus- og mødevirksomhed samt at arbejde for en fri­sindet skolelovgivning med baggrund i de tanker, som var fremført af N.F.S. Grundtvig og Christen Kold. Ved indsamling skabtes endvidere en under­støttelseskasse for syge og gamle lærere.

§ 2     Formål
Dansk Friskoleforenings formål er at styrke og fremme fællesskabet og samar­bejdet mel­lem de dan­­ske friskoler og at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skole­spørgs­mål.

Det er endvidere foreningens formål at arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive fri­skoler i Danmark.

§ 3      Medlemmer
Medlem af Dansk Friskoleforening er henholdsvis enkeltmedlemmer og skoler, der drives efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skoler repræsenteres ved deres skolekredse, som typisk omfatter forældre, ansatte og andre kontingent­betalende medlemmer. Ethvert skole­kredsmedlem er stemmeberettiget og valgbar. Bestyrelsen har hjemmel til at præcisere medlemsbegrebet, så det til stadighed er dækkende for den personkreds, der tegner skoleformen.  

§ 4      Forvaltning af medlemskab
Enhver skolekreds, der vedkender sig Dansk Fri­sko­lefor­enings formål og vedtægt, kan optages i foreningen. Opta­gel­sen sker gennem foreningens bestyrelse.

Stk. 2. Medlemskab efter stk. 1. er betinget af, at skolen forpligter sig til at betale de af fore­nin­gens styrelse fastsatte kontingenter.

Stk. 3. Enkeltpersoner, der ikke er medlem af en til­knyttet skolekreds, kan optages som en­kelt­­med­lemmer mod betaling af det kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Opta­gel­sen sker gennem foreningens bestyrelse.

5         Stemmeberettigede
Foreningen afholder hvert år generalforsamling inden for perioden 1. marts - 31. maj.

Stk. 2. Stemmeberettiget på generalforsamlin­gen er ethvert medlem af de skolekredse, der er op­­taget i foreningen, samt enkeltmedlemmer. Stem­­me­retten fortabes ved kon­tin­gentrestance. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 3. Bestyrelsen afgør, hvilken procedure der skal følges ved kontrol af stemme­be­ret­ti­gelse. Proceduren skal offentliggøres samtidig med ind­vars­lingen til generalfor­sam­lin­gen.

§ 6      Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage, før general­for­samlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter indvarslings­måden samt tid og sted for generalforsamlingens af­hol­del­se.

Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden, der skal oplyses ved indvars­lingen, skal mindst in­de­hol­de:

1.  Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.

2.  Formanden forelægger foreningens skrift­­­lige beretning til god­ken­delse.

3.  Foreningens regnskab forelægges til godkendelse.

4.  Behandling af indkomne forslag.

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6.  Valg af mindst 2 suppleanter.

7.  Eventuelt.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at tilrettelægge kandidatopstillingen til bestyrelsesvalget i god tid forud for generalforsamlingen. Kandidater kan opstilles indtil en af bestyrelsen fastsat dato senest tre uger før valgets afholdelse. Et­hvert stemmeberettiget medlem har ret til at opstille kandidater. Kandidater skal med deres underskrift erklære sig villige til at modtage valg og indgå i en samlet præsentation af kandidater på foreningens hjemmeside. Kun stemmeberettigede medlemmer kan opstilles og vælges. Det skal i øvrigt tilstræbes, at styrelsen bliver repræsen­tativ for medlemskredsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden på generalforsamlingen. Skriftlig afstem­ning skal dog benyttes, såfremt mindst 20 af de fremmødte med­lemmer kræver det. Ved valg til styrelsen skal anvendes skriftlig afstemning efter prioriterings­metoden.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på general­forsamlingen, skal indgives skriftligt til Friskolernes Hus senest den 15. februar. Enhver stemme­berettiget kan ind­gi­ve forslag.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmers funktions­periode be­gynder og slutter ved det konstitue­rende ­besty­relsesmøde, der følger umiddelbart efter ­general­for­samlingen. Jfr. § 9 stk. 4.

Stk. 7. I tilfælde, hvor foreningens skriftlige beret­ning eller regnskabet ikke godkendes, skal der ind­­kaldes til ekstraordinær generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes se­nest 2 måneder efter den ordinære ­gene­ral­forsamling.

Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der efterfølgende skal under­skrives af dirigenten og pro­to­kol­føreren.           

§ 7      Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen be­slutter det, eller 15 skolekredse efter vedtagelse på skolekredsmøder fremsætter skriftlig begæring herom over for formanden med angivelse af forhandlingsemner.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at skriftlig begæring er fremsat. Hvis juli måned indgår i indkaldelsesperioden, forlænges tidsfristen dog med fire uger.

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær ­gene­ral­for­samling med mindst 14 dages varsel og med angivelse af den særlige dagsorden. De generelle retningslinjer i § 6 for indkaldelse og afholdelse af ordinær generalforsamling skal følges.

§ 8      Landsmøde
Landsmøde afholdes i forbindelse med general­forsamling, jf. § 6 og § 7. I forbindelse med den ordi­nære generalforsamling arrangeres landsmødet med et bredere program, der dels kan tegne skole­formen og dels styrke og fremme fællesskabet sko­lerne imellem. Landsmøde kan i øvrigt indkaldes med kort varsel, når væsentlige friskolespørgsmål ønskes drøftet.

§ 9      Bestyrelsen
Bestyrelsen, der består af 11 medlemmer, væl­ges for en treårig periode. Medlemmerne af­går efter en fast turnus med henholdsvis 3 og 4 årligt.

Desuden vælges hvert år mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Dette valg gælder for ét år.

Stk. 2. Bestyrelsen udgør foreningens ledelse og træffer beslutning i alle sager, hvad enten disse har principiel karakter eller rummer konkrete afgørelser.

Bestyrelsen vedtager budget og godkender regnskab før forelæggelse på general­forsamling. Under bestyrelsen sorterer endvidere forenin­gens administration, her­under Fri­sko­ler­nes Hus, for­eningens økonomi, forlagsvirksomhed og det organisa­toriske samt skolepolitiske arbejde.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger forretningsordenen for udgivelse og administration af Dansk Friskoleforenings medlemsblad.

Stk. 4. På det konstituerende møde, der afholdes hvert år senest den 1. juli, vælger bestyrelsen af sin midte formand, næstformand og kasserer. På samme møde vælges med­lem­mer til forligsnævn, Friskolefondens og Understøttelses­fondens bestyrelser samt medlemmer til andre bestyrelser, kommissioner, nævn m.v., som Dansk Fri­­sko­leforening er repræsenteret i.

Stk. 5.  I de år, hvor formanden ikke ønsker genvalg som formand eller ønsker at udtræde af bestyrelsen før valgperiodens ophør, søger bestyrelsen at sikre kontinuiteten på foreningens formandspost ved senest fire måneder før formandens afgang at pege på hans afløser. Den nye formand indtræder formelt i funktionen på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Stk. 6. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsens møder med angivelse af dags­or­den. Møderne, der ledes af formanden, afholdes ef­ter be­hov, dog skal der indkaldes til møde, så­fremt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skrift­ligt frem­sæt­ter begæring over for formanden med angivelse af, hvilke sager der ønskes be­hand­let. Så­dant begæret møde skal afholdes senest 3 uger efter begæringens frem­sæt­telse. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.

Stk. 5. Lederen af Friskolernes Hus er sekretær for bestyrelsen. Der føres en be­slut­nings­protokol, som skal underskrives af formanden og mødesekretæren. Et­hvert medlem kan kræve at få indført sin afvigende mening i protokollen.

Protokollen fremsendes i kopi til styrelsens medlemmer snarest efter mødets afholdelse. Formanden har det overordnede ansvar for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

§ 10    Forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer. Sekretariatslederen er tilforordnet udvalget.

Stk. 2. Forretningsudvalget varetager de løbende sager, der knytter sig til foreningens drift samt løn- og ansættelsesspørgsmål.

Stk. 3.  Foreningens formand er formand for udvalget.

§ 11    Fondsbestyrelser
Bestyrelsen udpeger personer til bestyrelsen for henholdsvis Friskolefonden under Dansk Friskoleforening og Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond.

Stk. 2. Fondene er i øvrigt uafhængige af Dansk Friskoleforenings bestyrelse og skal alene styres efter fondenes vedtægter med Civilstyrelsen som fondsmyndighed.

Stk. 3. Fondsvedtægterne kan kun ændres efter godkendelse i såvel Dansk Friskoleforenings styrelse som i Civilstyrelsen.

§ 12    Forligsnævnet
Forligsnævnet består af 3 medlemmer, der så vidt muligt vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Nævnet, der skal bestå af en repræsentant for ledere, ansatte og forældre, kan sup­­pleres med yderligere 2 medlemmer i de tilfæl­de, hvor en af for­ligs­sagens parter kræver det, idet sagens par­ter i dis­se tilfælde hver får mulighed for at udnævne et medlem. De af bestyrel­sen valgte nævnsmedlemmer fordeler opgaverne imellem sig.

Bestyrelsen udpeger en personlig suppleant for hver af de 3 bestyrel­ses­valgte nævns­med­lem­mer. Suppleanten træder i funktion ved nævns­­med­lemmets fravær og inhabilitet.

Stk. 2. Forligsnævnet fungerer i henhold til Dansk Friskoleforenings an­sæt­telses­brev efter gældende overenskomst for skolernes lærerpersonale m.v. Forretningsorden og proce­dureregler fremgår af ansættelsesbrevet. Forligsnævnet kan indgå i andre sager, hvor ansættelsesbrev eller ansættelseskontrakt er udarbejdet eller godkendt af Dansk Fri­skole­forening.

Stk. 3. Forligsnævnet er bemyndiget til at træffe aftale om juridisk bistand i behandlingen af kon­krete sager. Nævnet er dog forpligtet til at orientere formanden om sådan truffet aftale, samt at redegøre for de økonomiske konsekvenser af aftalen. Økonomiske dis­positioner i øvrigt skal godkendes af bestyrelsen.

§ 13    Medlemskab i sammenslutninger
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om Dansk Friskole­forenings med­lem­skab i sammenslutninger, hvis formål tilsigter samarbejde om løsning af ar­bejds­opgaver med til­knytning til de frie og private skoler, eller arbejdsopgaver, der på anden måde fremmer for­e­nin­gens formål.

Stk. 2.  Bestyrelsen er bemyndiget til at lade afholde de med sam­arbejdet forbundne udgifter.

§ 14    Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og lederen af Friskolernes Hus i forening.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves god­ken­del­se af bestyrelsen og samt­­­­lige forretnings­ud­valgs­­med­lemmers underskrift.

Stk. 3. Ved meddelelse af prokura kræves bestyrelsens godkendelse og samtlige for­retnings­udvalgsmedlemmers underskrift.

§ 15    Dialog med medlemmerne
Bestyrelsen er forpligtet på dialog med medlemmerne. Bestyrelsen deltager derfor jævnligt i foreningens kurser, besøger friskoler rundt om i landet og arrangerer møder når der er behov for det.

§ 16    Rejsegodtgørelse m.v.
Bestyrelsens medlemmer samt de af bestyrelsen udpegede øvrige medlemmer af fore­nin­gens udvalg, nævn m.v. har ret til at få dækket deres omkostninger i forbindelse med deltagelse i foreningens møder og i møder på foreningens vegne.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan efter beslutning i bestyrelsen tildeles et vist frikøb eller efter aftale en særlig vikardækning eller honorering. Frikøb eller lignende ordning skal stå i rimeligt forhold til arbejdsopgaverne.

Stk. 3. Formanden kan frikøbes i fuldt omfang.

§ 17    Friskolernes Hus
Foreningens daglige administration varetages af Fri­skolernes Hus under sekretariatslederens an­svar og i samarbejde med forretningsudvalget.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen efter indstilling fra forretnings­ud­valget. Forret­nings­udvalget fastsætter forretningsorden for ansættelser i Fri­skolernes Hus.

Stk. 3. Friskolernes Hus kan med forret­nings­­udvalgets godkendelse på­tage sig særlige op­ga­ver for med­lemsskolerne og for andre skoleforeninger m.v. Eventuelt vederlag for disse ydelser fast­­sæt­tes af forretningsudvalget.

§ 18    Kontingent
Til dækning af Dansk Friskoleforenings udgifter fastsætter bestyrelsen hvert år på grundlag af et udarbejdet budget for foreningens virksomhed et kontingent pr. skolekreds. Kontingentet pålignes skolen på grundlag af skolens samlede elevtal pr. 5. september i det år, der kommer umiddelbart før regn­skabsåret. Undtaget for betaling er elever på efterskoleafdeling, såfremt denne skole­af­de­ling er indmeldt i anden skoleforening.

Stk. 2. Skoler med andre tilskudsberettigede aktiviteter, hvor foreningen yder bistand på linie med skolevirksomheden, kan af bestyrelsen pålignes særligt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse af foreningen sker med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned, og der betales kontingent frem til førstkommende forfaldsdato efter varslets udløb, jf. stk. 4.

Stk. 4. Kontingenter og bidrag indbetales 2 gange årligt og forfalder til betaling 1. marts og 1. september.   

§ 19    Budget
Der udarbejdes hvert år et budget for foreningens virksomhed i det følgende regnskabsår. Det skal af budgettet fremgå specificeret, hvilke midler de enkelte udvalg har rådighed over i det kommende regnskabsår. Forretningsudvalget påser, at bevillingsrammerne overholdes.

Stk. 2. Budgettet skal vedtages af et flertal af bestyrelsens med­lemmer.

§ 20    Regnskab
Foreningens regnskab offentliggøres i årsberet­ningen og forelægges til god­ken­delse på den ordinære ge­ne­ral­for­sam­lin­g.

Stk. 2. Regnskabets specifikation skal udvise drifts­indtægter og driftsudgifter samt status­pos­te­ringer inden for hvert virksomhedsområde, ligesom det skal udvise en samlet status over for­e­nin­gens aktiver og passiver.

Stk. 3. Regnskabsåret følger statens finansår.

§ 21    Foreningens overskud
Overskud på foreningens regnskab, der af bestyrelsen ikke skønnes nødvendig til fore­nin­gens drift og kon­so­li­de­ring, kan overføres til Friskole­fonden eller Understøttelsesfonden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at optage en overførsel af kapital til Friskolefonden eller Understøttelsesfonden på det følgende års budget med den virkning, at over­­førs­len påvirker kontingent­udmålingen.

§ 22    Revision
Foreningens regnskaber revi­de­res af en stats­autoriseret eller registreret revisor, som hvert år vælges af bestyrelsen på det konstituerende møde.

Stk. 2. Revisoren skal ved uanmeldte besøg på Friskolernes Hus kon­state­re, om for­e­nin­gens midler er til stede, og om forretningsgang og bog­holderi er til­ret­telagt på betryggende må­de.

§ 23    Årsberetningen
Foreningen udgiver hvert år en skriftlig års­beret­ning inden af­hol­delse af den ordinære general­forsamling.

Stk.  2.  Bestyrelsen fastlægger års­be­ret­nin­gens omfang og indhold.

Stk. 3. Foreningens årsregnskab, general­for­sam­lingens dags­or­den og for­slag, der kom­mer til behandling på ­general­for­samlingen, bekendtgøres i års­be­ret­nin­gen.

§ 24    Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på en generalforsamling.

Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Hvis et forslag om opløsning af foreningen får over 50% af de afgivne stemmer uden at blive vedtaget, kan bestyrelsen inden for de følgende 6 måneder lade spørgsmålet behandle på en ekstraordinær general­forsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal.

Stk. 2. Efter indstilling fra bestyrelsen træffer den sid­ste generalforsamling beslutning om an­ven­del­sen af den opløste forenings overskydende midler. Midlerne må kun anvendes til almenvelgørende eller almennyttigt formål i Danmark. Primært skal de overføres til Friskolefonden og Under­støt­telsesfonden, sekundært til N.F.S. Grundtvigs Fond og Den Frie Lærerskole.

§ 25    Vedtægtsændring
Forslag til vedtægtsændring kan kun behandles på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændring skal bekendtgøres i forbindelse med generalforsamlingens indkaldelse eller med mindst 14 dages varsel. Dirigenten kan ikke sætte vedtægtsændring til afstemning, medmin­dre forslaget er bekendtgjort for medlemmerne svarende til indkaldelsen til generalforsamling.

Stk. 4. Vedtægtsændringer er kun gyldige, når ved­­tagelsen er sket med 3/5 af de afgivne gyldige stemmer.

§ 26    Ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft den 30. april 2022. Samtidig ophæves vedtægten af 1. oktober 2020.

Således vedtaget på generalforsamlingen i 2022

Peter Bendix Pedersen
Formand

Vibeke Helms                               Torsten Bo Kristensen              Jakob Ringgaard
Næstformand                                Kasserer

Kenneth Degnbol                        Mette Berg Hansen                   Sidsel Bukh

Niels Henrik Larsen                     Allaa Al-Naqach                         Anne Tingager

Sven Wortmann

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12