fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Vedtægter

Dansk Friskoleforening - vedtaget 2014

Dansk Friskoleforenings vedtægter (pdf)

§ 1 Baggrund
Dansk Friskoleforening blev oprettet den 16. november 1886. Initiativtagerne var en kreds af lærere, forældre samt "andre venner af friskolen", og ideen var at samle alle friskolekredse til "udholdenhed i arbejdet" gennem foredrag og forhandling. Foreningen skulle desuden "varetage friskolernes tarv i forhold til lovgivningsmagten". Dansk Friskoleforening fik til opgave at drive kursus- og mødevirksomhed samt at arbejde for en frisindet skolelovgivning med baggrund i de tanker, som var fremført af N.F.S. Grundtvig og Christen Kold. Ved indsamling skabtes endvidere en understøttelseskasse for syge og gamle lærere.

§ 2 Formål
Dansk Friskoleforenings formål er at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler og at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål. Det er endvidere foreningens formål at arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark.

§ 3 Medlemmer
Medlem af Dansk Friskoleforening er henholdsvis enkeltmedlemmer og skoler, der drives efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skoler repræsenteres ved deres skolekredse, som typisk omfatter forældre, ansatte og andre kontingentbetalende medlemmer. Ethvert skolekredsmedlem er stemmeberettiget og valgbar. Styrelsen har hjemmel til at præcisere medlemsbegrebet, så det til stadighed er dækkende for den personkreds, der tegner skoleformen.

§ 4 Forvaltning af medlemskab
Enhver skolekreds, der vedkender sig Dansk Friskoleforenings formål og vedtægt, kan optages i foreningen. Optagelsen sker gennem foreningens styrelse.Stk. 2. Medlemskab efter stk. 1. er betinget af, at skolen forpligter sig til at betale de af foreningens styrelse fastsatte kontingenter. Stk. 3. Enkeltpersoner, der ikke er medlem af en tilknyttet skolekreds, kan optages som enkeltmedlemmer mod betaling af det kontingent, der fastsættes af styrelsen. Optagelsen sker gennem foreningens styrelse.

§ 5 Stemmeberettigede
Foreningen afholder hvert år generalforsamling inden for perioden 15. april - 31. maj.
Stk. 2. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem af de skolekredse, der er optaget i foreningen, samt enkeltmedlemmer. Stemmeretten fortabes ved kontingentrestance. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Stk. 3. Styrelsen afgør, hvilken procedure der skal følges ved kontrol af stemmeberettigelse. Proceduren skal offentliggøres samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage, før generalforsamlingen afholdes. Styrelsen fastsætter indvarslingsmåden samt tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden, der skal oplyses ved indvarslingen, skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.
2. Formanden forelægger foreningens skriftlige beretning til godkendelse.
3. Foreningens regnskab forelægges til godkenddelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af styrelsesmedlemmer.
6. Valg af mindst 2 suppleanter.
7. Eventuelt.

Stk. 3. Det påhviler styrelsen at tilrettelægge kandidatopstillingen til styrelsesvalget i god tid forud for generalforsamlingen. Kandidater kan opstilles indtil en af styrelsen fastsat dato senest tre uger før valgets afholdelse. Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til at opstille kandidater. Kandidater skal med deres underskrift erklære sig villige til at modtage valg og indgå i en samlet præsentation af kandidater på foreningens hjemmeside. Kun stemmeberettigede medlemmer kan opstilles og vælges. Det skal i øvrigt tilstræbes, at styrelsen bliver repræsentativ for medlemskredsen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden på generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal dog benyttes, såfremt mindst 20 af de fremmødte medlemmer kræver det. Ved valg til styrelsen skal anvendes skriftlig afstemning efter prioriteringsmetoden.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til Friskolernes Hus senest den 15. februar. Enhver stemmeberettiget kan indgive forslag.
Stk. 6. Styrelsesmedlemmers funktionsperiode begynder og slutter ved det konstituerende styrelsesmøde, der følger umiddelbart efter generalforsamlingen. Jfr. § 9 stk. 4.
Stk. 7. I tilfælde, hvor foreningens skriftlige beretning eller regnskabet ikke godkendes, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling.
Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der efterfølgende skal underskrives af dirigenten og protokolføreren.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når styrelsen beslutter det, eller 15 skolekredse efter vedtagelse på skolekredsmøder fremsætter skriftlig begæring herom over for formanden med angivelse af forhandlingsemner.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at skriftlig begæring er fremsat. Hvis juli måned indgår i indkaldelsesperioden, forlænges tidsfristen dog med fire uger.
Stk. 3. Styrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med angivelse af den særlige dagsorden. De generelle retningslinier i § 6 for indkaldelse og afholdelse af ordinær generalforsamling skal følges.

§ 8 Landsmøde
Landsmøde afholdes i forbindelse med generalforsamling, jf. § 6 og § 7. I forbindelse med den ordinære generalforsamling arrangeres landsmødet med et bredere program, der dels kan tegne skoleformen og dels styrke og fremme fællesskabet skolerne imellem. Landsmøde kan i øvrigt indkaldes med kort varsel, når væsentlige friskolespørgsmål ønskes drøftet.

§ 9 Styrelsen
Styrelsen, der består af 11 medlemmer, vælges for en tre-årig periode. Medlemmerne afgår efter en fast turnus med henholdsvis 3 og 4 årligt. Desuden vælges hvert år mindst 2 suppleanter til styrelsen. Dette valg gælder for ét år.
Stk. 2. Styrelsen udgør foreningens ledelse og træffer beslutning i alle sager, hvad enten disse har principiel karakter eller rummer konkrete afgørelser. Styrelsen vedtager budget og godkender regnskab før forelæggelse på generalforsamling. Under styrelsen sorterer endvidere foreningens administration, herunder Friskolernes Hus, foreningens økonomi, forlagsvirksomhed og det organisatoriske samt skolepolitiske arbejde.
Stk. 3. Styrelsen fastlægger forretningsordnen for udgivelse og administration af Dansk Friskoleforenings blad, Friskolebladet.
Stk. 4. På det konstituerende møde, der afholdes hvert år senest den 1. juli, vælger styrelsen af sin midte formand, næstformand og kasserer. På samme møde vælges medlemmer til forligsnævn, Friskolefondens og Understøttelsesfondens bestyrelser samt medlemmer til andre styrelser, kommissioner, nævn m.v., som Dansk Friskoleforening er repræsenteret i.
Stk. 5. I de år, hvor formanden ikke ønsker genvalg som formand eller ønsker at udtræde af styrelsen før valgperiodens ophør, søger styrelsen at sikre kontinuiteten på foreningens formandspost ved senest fire måneder før formandens afgang at pege på hans afløser. Den nye formand indtræder formelt i funktionen på det konstituerende styrelsesmøde.
Stk. 6. Formanden indkalder skriftligt til styrelsens møder med angivelse af dagsorden og med mindst 8 dages varsel. Møderne, der ledes af formanden, afholdes efter behov, dog skal der indkaldes til møde, såfremt mindst 4 styrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter begæring over for formanden med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Sådant begæret møde skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Styrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.
Stk. 7. Lederen af Friskolernes Hus er sekretær for styrelsen. Der føres en beslutningsprotokol, som skal underskrives af formanden og mødesekretæren. Ethvert medlem kan kræve at få indført sin afvigende mening i protokollen.Protokollen fremsendes i kopi til styrelsens medlemmer snarest efter mødets afholdelse. Formanden har det overordnede ansvar for, at styrelsens beslutninger udføres.

§ 10 Faste opgaver og arbejdsudvalg
Det er styrelsens ansvar, at foreningen løser en række opgaver af betydning for medlemmerne. Der nedsættes udvalg efter behov.
Stk. 2. Styrelsen dækker bl.a. følgende arbejdsområder ved nedsættelse af udvalg:Efteruddannelse og kursusvirksomhed, pædagogiske spørgsmål, internationalt samarbejde og profilering af skoleformen.
Stk. 3. Ved nedsættelse af udvalg fastsætter styrelsen i hvert enkelt tilfælde udvalgets størrelse, kommissorium, sammensætning, forretningsorden og virksomhedsperiode.

§ 11 Forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer. Sekretariatslederen er tilforordnet udvalget.
Stk. 2. Forretningsudvalget varetager de løbende sager, der knytter sig til foreningens drift samt løn- og ansættelsesspørgsmål.
Stk. 3. Foreningens formand er formand for udvalget.

§ 12 Fondsbestyrelser
Styrelsen udpeger personer til bestyrelsen for henholdsvis Friskolefonden under Dansk Friskoleforening og Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond.
Stk. 2. Fondene er i øvrigt uafhængige af Dansk Friskoleforenings styrelse og skal alene styres efter fondenes vedtægter med Civilstyrelsen som fondsmyndighed.
Stk. 3. Fondsvedtægterne kan kun ændres efter godkendelse i såvel Dansk Friskoleforenings styrelse som i Civilstyrelsen.

§ 13 Forligsnævnet
Forligsnævnet består af 3 medlemmer, der så vidt muligt vælges af og blandt styrelsens medlemmer. Nævnet, der skal bestå af en repræsentant for ledere, ansatte og forældre, kan suppleres med yderligere 2 medlemmer i de tilfælde, hvor en af forligssagens parter kræver det, idet sagens parter i disse tilfælde hver får mulighed for at udnævne et medlem. De af styrelsen valgte nævnsmedlemmer fordeler opgaverne imellem sig.Styrelsen udpeger en personlig suppleant for hver af de 3 styrelsevalgte nævnsmedlemmer. Suppleanten træder i funktion ved nævnsmedlemmets fravær og inhabilitet.
Stk. 2. Forligsnævnet fungerer i henhold til Dansk Friskoleforenings ansættelsesbrev efter gældende overenskomst for skolernes lærerpersonale m.v. Forretningsorden og procedureregler fremgår af ansættelsesbrevet. Forligsnævnet kan indgå i andre sager, hvor ansættelsesbrev eller ansættelseskontrakt er udarbejdet eller godkendt af Dansk Friskoleforening.
Stk. 3. Forligsnævnet er bemyndiget til at træffe aftale om juridisk bistand i behandlingen af konkrete sager. Nævnet er dog forpligtet til at orientere landsformanden om sådan truffet aftale, samt at redegøre for de økonomiske konsekvenser af aftalen. Økonomiske dispositioner i øvrigt skal godkendes af styrelsen.

§ 14 Medlemskab i sammenslutninger
Styrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om Dansk Friskoleforenings medlemskab i sammenslutninger, hvis formål tilsigter samarbejde om løsning af arbejdsopgaver med tilknytning til de frie og private skoler, eller arbejdsopgaver, der på anden måde fremmer foreningens formål.
Stk. 2. Styrelsen er bemyndiget til at lade afholde de med samarbejdet forbundne udgifter.

§ 15 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og lederen af Friskolernes Hus i forening.
Stk. 2. Udvalg tegnes inden for deres kommissorium af udvalgsformanden og udvalgssekretæren i forening. Stk. 3. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af styrelsen og samtlige forretningsudvalgsmedlemmers underskrift.
Stk. 4. Ved meddelelse af prokura kræves styrelsens godkendelse og samtlige forretningsudvalgsmedlemmers underskrift.

§ 16 Dialogmøder
Styrelsen mødes hvert år med foreningens medlemmer til dialogmøder. Dialogmøderne holdes regionalt og er med til at sikre foreningens forankring. Her drøftes foreningens arbejde med henblik på at styrke forståelsen for og dialogen om styrelsens fastsættelse af mål og opgaver. Dialogmøderne skal tilrettelægges med vægt på det pædagogiske og foreningsmæssige arbejdsfællesskab.
Stk. 2. Dialogmøderne planlægges af styrelsen.

§ 17 Rejsegodtgørelse m.v.
Styrelsens medlemmer samt de af styrelsen udpegede øvrige medlemmer af foreningens bestyrelsen, udvalg, nævn m.v. har ret til at få dækket deres omkostninger i forbindelse med deltagelse i foreningens møder og i møder på foreningens vegne.
Stk. 2. Styrelsesmedlemmer kan efter beslutning i styrelsen tildeles et vist frikøb eller efter aftale en særlig vikardækning eller honorering. Frikøb eller lignende ordning skal stå i rimeligt forhold til arbejdsopgaverne.
Stk. 3. Formanden kan frikøbes i fuldt omfang.

§ 18 Friskolernes Hus
Foreningens daglige administration varetages af Friskolernes Hus under sekretariatslederens ansvar og i samarbejde med forretningsudvalget.
Stk. 2. Styrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen efter indstilling fra forretningsudvalget. Ansættelsen sker på kontrakt. Forretningsudvalget ansætter og afskediger det øvrige personale på Friskolernes Hus efter indstilling fra sekretariatslederen. Ansættelse sker på kontrakt.
Stk. 3. Friskolernes Hus kan med forretningsudvalgets godkendelse påtage sig særlige opgaver for medlemsskolerne og for andre skoleforeninger m.v. Eventuelt vederlag for disse ydelser fastsættes af forretningsudvalget.

§ 19 Kontingent
Til dækning af Dansk Friskoleforenings udgifter fastsætter styrelsen hvert år på grundlag af et udarbejdet budget for foreningens virksomhed et kontingent pr. skolekreds. Kontingentet pålignes skolen på grundlag af skolens samlede elevtal pr. 5. september i det år, der kommer umiddelbart før regnskabsåret. Undtaget for betaling er elever på efterskoleafdeling, såfremt denne skoleafdeling er indmeldt i anden skoleforening.
Stk. 2. Skoler med andre tilskudsberettigede aktiviteter, hvor foreningen yder bistand på linie med skolevirksomheden, kan af styrelsen pålignes særligt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen sker med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned, og der betales kontingent frem til førstkommende forfaldsdato efter varslets udløb, jf. stk. 4.
Stk. 4. Kontingenter og bidrag indbetales 2 gange årligt og forfalder til betaling 1. marts og 1. september.

§ 20 Budget
Der udarbejdes hvert år et budget for foreningens virksomhed i det følgende regnskabsår. Det skal af budgettet fremgå specificeret, hvilke midler de enkelte udvalg har rådighed over i det kommende regnskabsår. Forretningsudvalget påser, at bevillingsrammerne overholdes.
Stk. 2. Budgettet skal vedtages af et flertal af styrelsens medlemmer på et møde, der afholdes senest en måned før budgettets ikrafttræden.

§ 21 Regnskab
Foreningens regnskab offentliggøres i årsberetningen og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Regnskabets specifikation skal udvise driftsindtægter og driftsudgifter samt statusposteringer inden for hvert virksomhedsområde, ligesom det skal udvise en samlet status over foreningens aktiver og passiver.
Stk. 3. Regnskabsåret følger statens finansår.

§ 22 Foreningens overskud
Overskud på foreningens regnskab, der af styrelsen ikke skønnes nødvendig til forenigens drift og konsolidring, kan overføres til Friskolefonden eller Understøttelsesfonden.
Stk. 2. Styrelsen kan beslutte at optage en overførsel af kapital til Friskolefonden eller Understøttelsesfonden på det følgende års budget med den virkning, at overførslen påvirker kontingentudmålingen.

§ 23 Revision
Foreningens regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som hvert år vælges af styrelsen på det konstituerende møde.
Stk. 2. Revisoren skal ved uanmeldte besøg på Friskolernes Hus konstatere, om foreningens midler er til stede, og om forretningsgang og bogholderi er tilrettelagt på betryggende måde.

§ 24 Årsberetningen
Foreningen udgiver hvert år en skriftlig årsberetning inden afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Styrelsen fastlægger årsberetningens omfang og indhold.
Stk. 3. Foreningens årsregnskab, generalforsamlingens dagsorden og forslag, der kommer til behandling på generalforsamlingen, bekendtgøres i årsberetningen.

§ 25 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på en generalforsamling. Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Hvis et forslag om opløsning af foreningen får over 50% af de afgivne stemmer uden at blive vedtaget, kan styrelsen inden for de følgende 6 måneder lade spørgsmålet behandle på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal.
Stk. 2. Efter indstilling fra styrelsen træffer den sidste generalforsamling beslutning om anvendelsen af den opløste forenings overskydende midler. Midlerne må kun anvendes til almenvelgørende eller almennyttigt formål i Danmark. Primært skal de overføres til Friskolefonden og Understøttelsesfonden, sekundært til N.F.S. Grundtvigs Fond og Den Frie Lærerskole.

§ 26 Vedtægtsændring
Forslag til vedtægtsændring kan kun behandles på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændring skal bekendtgøres i forbindelse med generalforsamlingens indkaldelse eller med mindst 14 dages varsel. Dirigenten kan ikke sætte vedtægtsændring til afstemning, medmindre forslaget er bekendtgjort for medlemmerne svarende til indkaldelsen til generalforsamling.
Stk. 4. Vedtægtsændringer er kun gyldige, når vedtagelsen er sket med 3/5 af de afgivne gyldige stemmer.§ 27 IkrafttrædenDenne vedtægt træder i kraft den 1. juni 2014. Samtidig ophæves vedtægten af 1. juni 2007 og seneste ændring i § 6 stk. 4. i 2013.

Således vedtaget på generalforsamlingen i 2014.

Ebbe Lilliendal, Formand
Peter Bendix Pedersen, Næstformand
Henriette Mønsted, Kasserer
Annette Jellesen
Lis Eriksen Toelberg
Henrik Christensen
Frank Sørensen
Svend Arup
Vibeke Helms
Peter Mondrup
Lise Moestrup

Mød Dansk Friskoleforenings styrelsesmedlemmer

info

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12