fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

A-Å

pil Tilbage

Administrationskalender for skoleåret 2021-2022

Kalender/årshjul med angivelse af de faste opgaver i skolens administration for skoleåret 2021-2022. I kalenderen er der ud for hver opgave mulighed for at tilføje egne notater. Hent fil

Afregning af særlige feriedage

Lønberegning til beregning af skyldige særlige feriedage. Hent fil

Aftale_håndbog_BUPL_OK2018.pdf

Aftalehåndbog OK 2018–2021. Aftale mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ansat ved FRISKOLERNEs medlemsskoler, der har tiltrådt overenskomsten med BUPL. Hent fil

Aftale_mellem_FRISKOLERNE_og_Jobindex_om_køb_af_jobannoncer.pdf

Aftale mellem FRISKOLERNE og Jobindex om køb af jobannoncer. 2019. Hent fil

Aftale_om_chefløn_Moderniseringsstyrelsen.pdf

Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse. Hent fil

Aftale_om_engangsvederlag_skoleleder_Frie_Skolers_Ledere.pdf

Skema til beskrivelse af aftale om engangsvederlag til skoleleder. Hent fil

Aftale_om_intervalløn_til_skoleleder.pdf

Skema til beskrivelse af intervallønsaftale for skoleleder og øvrige omfattet af intervallønsaftale. Hent fil

Aftale om intervalløn

PDF-skabelon til udarbejdelse af aftale om intervalløn. Hent fil

Aftale_om_kvalifikationstillæg_for_ledere__lærere_og_børnehaveklasseledere.pdf

Skema til beskrivelse af kvalifikationsstillæg. Ny udgave maj 2012. Hent fil

Aftale om løn til øvrige ledere

PDF-skabelon til udarbejdelse af aftale om løn til øvrige ledere ved frie grundskoler. Hent fil

Aftale_om_lønmægling_DF_og_FSL.pdf

Aftale mellem Dansk Friskoleforening og Frie Grundskolers Lærerforening om mæglingsinstans i forbindelse med lønforhandlinger på frie grundskoler. Hent fil

Ansættelsesbrev til pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL_FOA

Ansættelsesbrev til pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL, FOA og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Hent fil

Ansættelsesbrev_3F_OK2021-2024_Teknisk servicemedarb_rengøring_m.fl.

Ansættelsesbrev for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved frie grundskoler, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, jf. aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, som følger af lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010. Hent fil

Ansættelsesbrev_Bilag til ændringer

Bilag 1 til brug ved ændringer af vilkår i ansættelsesforhold. Hent fil

Ansættelsesbrev_for kontorpersonale efter HK-overenskomst

Ansættelsesbrev for kontorpersonale efter overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden. Hent fil

Ansættelsesbrev_til ledere_ved frie grundskoler

Ansættelsesbrev_til brug ved ansættelse af for ledere ved frie grundskoler. Hent fil

Ansættelsesbrev_for_månedslønnede_uden_overenskomst_2020.pdf

Ansættelsesbrev for øvrige ansatte (teknisk/administrativt personale samt pædagoger) uden overenskomst. Ny udgave juni 2020. Hent fil

Ansættelsesbrev_for_timelønnede_uden_overenskomst_2020.pdf

Ansættelsesbrev for teknisk-administrativt personale samt pædagoger uden overenskomst. Oktober 2020. Hent fil

Ansættelsesbrev_lærere_børnehaveklasseledere.pdf

Ansættelsesbrev for lærere og børnehaveklasseledere (2018). Hent fil

Ansættelsesvilkår_Frie_Grundskoler_Overenskomsthåndbog_2011-2013.pdf

Ansættelsesvilkår for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, Overenskomst 2011 - 2013. Hent fil

Arbejdsbeskrivelse_for_afdelingsledere_i_dagtilbud.docx

Arbejdsbeskrivelse (oplæg til beskrivelse) for afdelingsledere i dagtilbud tilknyttet friskoler. Arbejdsbeskrivelse indeholder en 'brutto-liste', der kan tilpasses den enkelte skole/dagtilbud. Hent fil

Arbejdstidsaftale_for_lærere_og_børnehaveklasseledere_frie_grundskoler_2020.pdf

Arbejdstidsaftale mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler indgået mellem Skatteministeriet og LC, jf. cirkulære af 4. marts 2020. Hent fil

Arbejdstidsprotokollat.pdf

Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Hent fil

Arbejdstidsregler_FAQ.pdf

Spørgsmål og svar (FAQ) om de nye arbejdstidsregler fra 2014. Hent fil

Arbejdstidsregler_vejledning.pdf

Moderniseringsstyrelsens vejledning i nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler, 2014. Hent fil

Barselsaftalen

Barselsaftalen gældende for ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger under BUPL-overenskomst samt ansatte under 3F-overenskomsten. For ansatte uden overenskomst er det et aftalespørgsmål, hvorvidt den ansatte er ansat med ret til barselsaftalen eller barselsloven. Hent fil

Bemyndigelse_til_engangsvederlag_til_ledere_i_form_af_vederlag_for_resultatløn_og_vederlag_for_særlig_indsats

Bemyndigelse_til_engangsvederlag_til_ledere_i_form_af_vederlag_for_resultatløn_og_vederlag_for_særlig_indsats_Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hent fil

Bestyrelsens_overordnede_ledelse.pdf

Et kursusmatriale om bestyrelsens overordende ledelse på friskoler. Hent fil

Bilag_til_Ansættelsesbrev_Skoleleder.pdf

Bilag til skolelederens ansættelsesbrev. Hent fil

Budget 2022-2023

Friskolernes budgetværktøj ved. finansåret 2022 og 2023. Læs først vejledningen som bla. nævner de ændringer der er i dette års budgetværktøj i forhold til sidste år. Statstilskuddet er beregnet ud fra finanslovsforslaget og kan ændres når finansloven vedtages. Sker dette udsender Friskolerne både et nyt budgetværktøj og en rettevejledning til dette budget. Vær derfor opmærksom på skolenyt. Hent fil

Budget for nye skoler med oprettelse aug. 2022

Simpelt budgetark til nyoprettede skoler med skolesstart august 2022. Arket giver mulighed for at bruge gennemsnitstal baseret på skolestørrelse samt område eller at man selv indtaster alle tal. Læs vejledningen først. Kontakt Friskolernes Hus for nærmere vejledning. VIGTIGT - statstilskuddet er beregnet med satserne udmeldt i finanslovsforslaget d. 30. august 2021 og er derfor foreløbige. Finansloven forventes vedtaget december 2021, hvorefter de endelig satser offentliggøres og ny budgetversion lægges på Friskolernes hjemmeside. Hvis spørgsmål til budgettet eller det at oprette en ny friskole kan konsulenterne i Friskolernes Hus kontaktes. Hent fil

Børneattest_Straffeattest_vedr_børn_under_15_år.pdf

Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Hent fil

Cirkulære_om_rejsegodtgørelser_2020_01.pdf

Ny udgave af cirkulæret om tjenesterejser – ændringen vedrører hoteldispositionsbeløb. Hent fil

Den_professionelle_bekymring_Vejledning_til_frie_skoler_om_mistrivsel_hos_børn_og_unge_-Underretning_Underretningspligt_STUK.pdf

Underretning og friskolens underretninsgpligt samt en vejledning fra undervisningsministeriet om hvordan de frie skoler håndterer børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte. Hent fil

Løntabel pr. 1. oktober - PDF

Løntabel til alt skolens personale gældende fra 1. oktober. Hent fil

Løntabel gældende fra 1. oktober 2021

Løntabel til alt skolens personale gældende fra 1. oktober 2021. Hent fil

Løntabel gældende fra 1. april 2021. PDF

Løntabel gældende fra 1. april 2021 i PDF Hent fil

Løntabel gældende fra 1. april 2021 Excel

Løntabel gældnede fra 1. april 2021 - Excel Hent fil

Eksempel på pæd/tap arbejdstid

Et tænkt eksempel på en pædagogs planlagte arbejdstid i daginstitutionen for normperioden 21-22. I eksemplet er der en forklaring til planlægningen. Hent fil

Eksempel på planlægning af SFO personales arbejdstid

Et eksempel på en SFO pædagogs planlægning af arbejdstid. Hent fil

Faellesoverenskomst_for_lærere.pdf

Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten). Hent fil

Ferielønsberegner vedr. indefrysningsåret 01.09.19-31.08-20

Regneark til beregning af feriepenge vedr. indefrysningsåret/opsparingsåret 1. september 2019 - 31. august 2020. Hent fil

Feriedifferenceberegner ny ferielov

Regneark til beregning af feriedifference i tilfælde af der er forskel på ansættelsesgraden fra optjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet. Hent fil

Feriefradrag - lønberegning

Lønberegning til beregning af feriefradrag, når den ansatte ikke har optjent ret til løn under ferie. Hent fil

FNs_Børnekonvention_Folder_til_elever_Jeg_har_ret_til_at_blive_lyttet_til_Elever_rettigheder.pdf

Folder til elever på frie grundskoler om retten til at blive hørt i sager, hvor der er tale om ophør af samarbejde mellem skolen og familien jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

FNs_Børnekonvention_frie_skoler_Folder_til_skoleleder_At_lytte_og_inddrage_.pdf

Folder til brug for skoleledere i forbindelse med ophør af samarbejde med familier jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

Foraeldrebestyrelse_dagtilbud_bilag_til_friskolens_vedtægt.doc

Bilag til skolens vedtægter om forældrebestyrelse i privatinstitution. Hent fil

Fællesoverenskomst_for_lærere_og_børnehaveklasseledere_2019.pdf

Fællesoverenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og LC af 4. december 2019. Er indarbejdet i Overenskomsthåndbogen. Hent fil

Guide_til_arbejdsgivere_Når_en_medarbejder_melder_sig_syg.pdf

Vejledning om betingelser, rettigheder og krav når en medarbejder melder sig syg. Hent fil

Guide_til_modtagelse_af_flygtningebørn_og_deres_familier.pdf

Guide om flygtningebørn på frie grund- og efterskoler. Informationsmateriale om børnenes baggrunde og psykiske bagage. Hent fil

Guide_til_oprettelse_af_nyt_dagtilbud.pdf

En guide til oprettelse af ny børnehave eller vuggestue under en friskole. Hent fil

Lønberegning for IKKE undervisere 2021-2022

Lønberegningsark for skolens pædagogiske personale, Tekniske samt administrative personale. BEMÆRK at det med den nye ferielov IKKE længere er muligt at beregne feriedifference direkte i arket. Dette gøres i et særskilt regneark "feriedifference ny ferielov". Bemærk nye reguleringsprocenter i oktober 2021 og april 2022. Herudover sker der lønændringer for BUBL, 3F og HK pr. 1. april 2022. Læs noten under april måned. Hent fil

Indmeldelse_af_elever_Procedureforslag_vedrørende_indmeldelse.pdf

Inspirationsliste ved indmeldelse/optagelse af elever, tilladelse til at bruge video og foto af elever samt tilladelse til kørsel med elever m.v. Hent fil

Inspiration til skolens instruks til ansatte om håndtering af persondata

Inspiration til skolens instruks til ansatte om håndtering af persondata, herunder hvordan data/oplysninger, der indeholder personoplysninger skal håndteres og opbevares. Hent fil

Kalendere for skoleåret 2021-2022

VIGTIGT: Dette er IKKE et værktøj til planlægning af Skoleråret 2021-2022. Det er kun "tomme" kalendere. Det nye værktøj til planlægning af skoleret 2021-2022 afventer de evt. nye ændrede arbejdstidsregler, og vil først være at finde her på hjemmesiden i april/maj 2021. Hvis spørgsmål hertil kan Konsulent Tove Dohn eller Peter Mondrup kontaktes. Hent fil

Kartotekskort_medarbejdere.docx

Kartotekskort til brug i skolens administration. Viser lønforhold, ansættelsestidspunkt mm. Hent fil

Koda_GramexAftale_og_tilmelding.pdf

Beskrivelse af FRISKOLERNEs rabataftale med KODA/GRAMEX, samt tilmeldingsblanket. Hent fil

Konstitueringsaftale_for_friskolelærere_i_højere_stilling.pdf

Skabelon til brug ved aftale om konstituering af lærer i højere stilling. Hent fil

Køreplan_for_ny_friskole.pdf

Kortfattet gennemgang af de vigtigste forhold, man skal tage i betragtning i arbejdet med at starte og drive en ny friskole. Hent fil

Lederlønninger_Dansk_Friskoleforening_medlemsskoler_2020.pdf

Statistikken omfatter talmateriale fra 265 skoler indberettet til Fordelingssekretariatet. Analysen er udarbejdet af friskoleforeningens sekretariat i Friskolernes Hus. Statistikken angiver status pr. 30. april 2020. Hent fil

Likviditetsberegner

Likviditetsberegner vedr. statstilskud til Steiner HF. I tilskudsberegneren er de gældende takster for 2021. Hent fil

Beregning af løn på særlige feriedage

Lønberegning vedr. afholdelse af særlige feriedage. Lønberegningen beregner fradrag og feriedifference. Hent fil

Lønberegning for undervisere 2021-2022

Lønberegning for skolens lærere, børnehaveklasseledere samt ledere. BEMÆRK at det med den nye ferielov ikke længere er muligt at beregne feriedifference direkte i lønberegningsarket. Dette gøres i et særskilt værktøj "Feriedifference - ny ferielov". I dette skoleår sker der ændrede reguleringsprocenter pr. 1. oktober 2021 og 1. april 2022. Herudover stiger børnehaveklasselederne i løn pr. 1. april 2022.(Denne stigning sker automatisk i lønberegneren). Hent fil

Lønpolitik.pdf

Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. August 2005. Hent fil

Løntabel 2020

Løntabel gældende fra 1. januar 2020. Ændringer i denne løntabet er beskrevet på tabellens forside. Hent fil

MUS_skabelon_og_stikord_til_MUS-samtaler_oplæg_til_mus-samtaler_Friskolernes_Hus.pdf

Skabelon til MUS (Medarbejderudviklingssamtale) mellem leder og medarbejder. Skabelonen er ment som inspiration til samtalen. Der kan nemt tilføjes og ændres i dokumentet. Hent fil

Nyttige_links.pdf

Oversigt over en række nyttige links, der vedrører en friskoles virke. Listen opdateres jævnligt. Hent fil

Omregner_grundværdier_1997_til_2012.xlsx

Regneark til omregning af grundværdier fra niveau 1997 til niveau 2012. Hent fil

orgaftale_ledere_2019.pdf

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. Hent fil

Organisationsaftale_for_lærere_og_børnehaveklasseledere_2020.pdf

Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Skatteministeriet og LC af 27. februar 2020. Aftalen er indgår i Overenskomsthåndbogen. Hent fil

Organisationsaftale for ledere_2019

Cirkulære om organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler mv. BEMÆRK: Der arbejdes på en overenskomsthåndbog, som vil blive publiceret, når denne er færdig. Hent fil

Organisationsaftale_ledere_lærere_børnehaveklledere.pdf

Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler. Hent fil

Orientering_om_oprettelse_af_privatinstitutioner_.doc

Orientering om de frie grundskolers mulighed for at varetage opgave som privatinstitution, jf. § 36 a i lov om friskoler og private grundskoler. Hent fil

Overenskomst_3F_Mellem_Aftaleenheden_for_Frie_Grundskoler_og_3F_2021-2024.pdf

Løn- og ansættelsesvilkår for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere. Hent fil

Overenskomst HK_2021-2024

HK-overenskomst gældende fra 2021-2024 Hent fil

Overenskomsthåndbog_lærere_og_børnehaveklasseledere_2018-2021.pdf

Overenskomsthåndbogen_Ansættelsesvilkår for lærere og børnehaveklasseledere_OK 2018-2021. Hent fil

Overgangsværktøj til lederløn (vers. 2)

I henhold til ny organisationsaftale for ledere pr. 1. januar 2019. Hent fil

Oversigt_over_værktøjer_fra_FRISKOLERNE_for_ny_friskole_Et_skridt_videre.pdf

Oversigt over de væsenligste værktøjer relevante for administrationen på en friskole. Værktøjerne findes på www.friskolerne.dk. Hent fil

På_forkant_Inspirationshæfte_fra_BFA_Inspiration_og_værktøjer_psykisk_arbejdsmiljø.pdf

Hæftet til inspiration for arbejdsmiljøgruppen. Der beskrives konkrete og gennemprøvede metoder til at sætte arbejdet i system. Fokus er på det psykiske arbejdsmiljø - men mange af metoderne kan være relevante i arbejdsmiljøarbejdet generelt. Hent fil

Persondataloven.pdf

Persondataloven. Udgivet af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) i samarbejde med Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler og Dansk Friskoleforening. Januar 2010. Hent fil

Planlægningsværktøj til Pæd/tap arbejdstid 21-22

Læs først vejledningen. Check evt. også eksemplet som ligger på Friskolernes hjemmeside. Hent fil

Pæd/tap vejledning til planlægning af arbejdstiden PDF

Denne vejledning er første fane af værktøjet "planlægning af arbejdstiden pæd/tap 2021-2022". Hent fil

Råd_og_vink_i_opsigelser.doc

Undervisningsministeriets korte skrift om råd og vink ved opsigelser. Hent fil

Rejsehold_med_FSL_Bistand_til_videreførelse_af_lokale_lønaftaler.pdf

Dansk Friskoleforening har indgået med Frie Skolers Lærerforening, om at hjælpe skolerne med at håndtere overenskomstens bestemmelser om lokalløn. Rejseholdet består af repræsentanter fra Dansk Friskoleforening og fra Frie Skolers Lærerforening. Hent fil

Resultatlønsaftale.pdf

Obligatorisk formular til beskrivelse af resultatløns-aftale for lærer og børnehaveklasseledere. Hent fil

Sejlads_sikkerhedsinstruks_og_forsikringskrav_Friskolernes_Hus.pdf

Om krav til forsikring og sikkerhedsinstruks ved sejlads med skolens elever og ansatte. Hent fil

Aftale om løntillæg

PDF-skabelon til brug for udarbejdelse af aftale om løntillæg i henhold til bemyndigelsesskrivelse. Hent fil

Skabelon_til_bestyrelsens_forretningsorden.docx

Forslag til forretningsorden på en friskole. Hent fil

Skema_til_APV_Arbejdspladsvurdering_Skolens_psykiske_arbejdsmiljø.xls

Skema om skolens psykiske arbejdsmiljø. Skemaet skal indgå i skolens APV på linie med det øvrige materiale. Hent fil

Skema_til_brug_for_anmeldelse_om_oprettelse_af_en_friskole.pdf

Skema til brug ved oprettelse af ny friskole (selvejende institution) til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hent fil

Skolers_pligt_til_orientering_om_børn_til_forældre_uden_del_i_forældremyndighed_Social-Børne-_og_Integrationsministeriet.pdf

Denne pjece er en vejledning til skoler i Danmark om forældres ret til orientering om barnet, når forælderen ikke har del i forældremyndigheden. Hent fil

Souschef_stillingsbeskrivelse.docx

Stillings- og funktionsbeskrivelse samt ansættelsesvilkår for souschefen. Hent fil

Statens_arbejdstidsaftale_for_lærere_og_børnehaveklasseledere.pdf

Statens arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Skatteministeriet og LC, af 2. december 2019. Aftalen indgår i Overenskomsthåndbogen. Gældende til udgangen af skoleåret 2021-2022. Hent fil

Tilskudsberegner 2020

Tilskudsberegner udarbejdet efter finanslovsvedtagelsen d. 2. december 2019. Beregneren kan anvendes til at beregne regulering af statstilskud for 2019 samt statstilskud for 2020. Hent fil

Tilskudsberegner_FLforslag2022.2.xlsx

Tilskudsberegner til beregning af statstilskud for finansåret 2022 samt efterregulering for finansåret 2021. Vi gør opmærksom på at taksterne er efter finanslovsforslaget udmeldt d. 30. august 2021 og derfor kun er foreløbige. Finansloven forventes vedtaget december 2021, hvorefter ny og endelig tilskudsberegner sendes ud. Hent fil

Tilskudsberegner for 2021 efter de gældende finanslovstakster 2021.

Tilskudsberegner udarbejdet efter offentliggørelse af de gældende finanslovstakster for 2021. Beregneren kan anvendes til at beregne regulering af statstilskud for 2020 samt estimeret statstilskud for 2021. Hent fil

Tilslutningsskema - 3F overenskomst_teknisk servicemedarb_rengøring_m.fl. 2021-2024

Tilslutningsskema til 3F-overenskomsten mellem 3F og FRISKOLERNE (2021-2024) sker ved at udfylde og indsende skemaet til FRISKOLERNE. Hent fil

Timelønsberegner

Regneark til beregning af timelønnen. Arket kan bruges til udbetaling af merarbejde, overarbejde, ulempetillæg på 25% eller weekendtillæg på 50%. Hent fil

Arbejdstidsplanlægningsværktøj til skoleåret 2021-2022

Planlægningsværktøj til planlægning af skoleåret 2021-2022. Læs først vejledning 2021. I fanen "arbejdstidsoversigt" er der knyttet opmærksomhedsnoter. Noterne skal ses som en hjælp og en guiden i om planlægningen er korrekt. På hjemmesiden ligger der også et eksempel på en lærers arbejdstidsplanlægning. Er det første gang værktøjet anvendes, er det en god ide at se eksemplet først. Har skolen brug for mere end to skemaskifte på et skoleår, er man velkommen til at kontakte konsulent Tove Dohn. Hent fil

Trin_4_tillæg.xlsx

Regneark til beregning af trin 4-tillæg for lærere og børnehaveklasseledere, der pr. 1. april 2013 havde mindst 12 års anciennitet. Ændret 20. november 2013. Hent fil

Udbetaling af skyldig ferie

Regneark til beregning af skyldig ferie. Hent fil

Udkast_til_dokument_ved_ansættelse_af_timelønnede_vikarer.docx

Udkast til orienteringsskrivelse vedrørende timelønnede vikarer. Hent fil

Standardvedtægt for friskoler (2020)

Udarbejdet af FRISKOLERNE og godkendt af Undervisningsministeriet april 2019. Revideret 2020. Hent fil

Vejledning-om-Sikkerhed-og-kriseberedskab_Børne-_og_Undervisningsministeriet.pdf

UVM's vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling af et beredskab, der kan forebygge kriser og konflikter. Der findes også hjælp til udarbejdelse af retningslinjer for de ansatte og til, hvorledes de ansatte skal handle i konkrete krisesituationer. Hent fil

Vejledning til lærernes arbejdstidsplanlægning

Læs denne vejledning før planlægning af lærernes arbejdstid i Friskolernes planlægningsværktøj. Vejledningen findes også direkte i værktøjet "planlægning af lærernes arbejdstid" for skoleåret 2020-2021. Hent fil

Vejledning_om_EU-forordning_om_beskyttelse_af_persondata_for_frie_grundskoler__efterskoler_og_gymnasier_1udgave.pdf

Vejledningen er udarbejdet af Dansk Friskoleforening sammen med de andre frie skoleforeninger og indeholder definitioner af de centrale begreber samt principielle eksempler og fortolkninger på de forskellige krav i forordningen. Denne vejledning er første version, og vil løbende blive opdateret. Hent fil

Vejledning_om_underretningspligten_for_ansatte_på_fri–_og_privatskoler_efterskoler_og_frie_fagskoler.pdf

Vejledning om den skærpede underretningspligt for ansatte på friskoler, privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Hent fil

Vejledning til FRISKOLERNEs standardvedtægt for friskoler

FRISKOLERNEs vejledning til udarbejdelse af vedtægter for friskoler og private grundskoler. Hent fil

Vejledning_til_kortlægning_af_skolens_praksis_ift_behandling_af_persondata.pdf

En spørgeramme udviklet af de frie skoleforeninger til brug for kortlægning af skolens databehandling og håndtering af persondata. Hent fil

Vejledning vedr planlægning og opgørelse af arbejdstid og beregning af løn i 3F-overenskomsten

Beskrivelse af reglerne om arbejdstid og lønberegning for medarbejdere, som er omfattet af 3F-overenskomsten. Hent fil

VISDA_framelding_tro_og_love_erklæring_billedkunst.pdf

VISDA (tidligere COPYDAN billedkunst) med tilhørende tro og love-erklæring. Hent fil

VISDA_tilmelding_rammeaftale_billedkunst.pdf

FRISKOLERNEs rammeaftale om brug af billeder i grundskolen_Beskrivelse af aftale med VISDA (tidligere COPYDAN billedkunst). Hent fil

Værktøjet_til_registrering_af_skolens_data-strøm_persondata_GDPR.xlsx

Excel-værktøj, som skoler blandt andet kan bruge til at gennemføre en datastrømsanalyse. Hent fil

Tilbage til Værktøjer pil
Fandt du ikke hvad du søgte?
 

Ledte du forgæves, eller fandt du ikke helt det, du ledte efter, så ring til os i Friskolernes Hus!

info
Kontakt os
Ring til Friskolernes Hus
62 61 30 13

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12