fjern søgeboks

Elever og udskrivning

Ophør af samarbejde mellem skole og hjem

Det fremgår af friskoleloven, at børn skal inddrages inden beslutning om udskrivning.
FN’s Børnekonvention artikel 12 om børns ret til at udtrykke meninger og blive hørt om beslutninger, der har konsekvenser for dem, fremgår af Friskolelovens §4a.

Høring af eleven
Overvejer en friskole at udskrive en elev imod elevens/forældrenes ønske, er det vigtigt eleven bliver hørt ved en samtale inden den endelige beslutning bliver truffet. Formålet med høringen er, at elevens perspektiv og eventuelle synspunkter kommer til udtryk. Eleven vil normalt ved samtalen have en bisidder med. En bisidder vil normalt være èn eller begge forældre, men bisidder kan også være en anden person efter elevens ønske.

Samtalen skal foregå, så det svarer til elevens alder og endvidere med overvejelser i forhold til årsagen til skolens ønsker om udskrivning.

Skolen kan kun undlade at inddrage eleven, hvis det anses at være til væsentlig skade for eleven. Ved 'væsentlig skade' forstås f.eks. tilfælde af alvorlig sygdom eller der ligger et langstrakt forløb før beslutning om udskrivning.

Dokumentation
Et udskrivningsforløb skal dokumenteres skriftligt. Der er dog ingen formkrav. Skriftlig dokumentation forstås som referater af samtaler med eleven og forældrene og/eller notater om, at samtaler har været afholdt.

Ombudsmanden har beføjelse til at undersøge klager over udskrivningssager på de frie skoler i relation til Børnekonventionen.
Børne- og Undervisningsministeriet er ikke klageinstans i forbindelse med udskrivningssager, men kan vælge at iværksætte tilsyn med skoler, hvis ministeriet har formodning om manglende inddragelse af elever.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) anbefaler, at skolerne udarbejder en skriftlig procedure (se vejledning), hvor den generelle håndtering af udskrivninger beskrives. 
I efteråret 2023 gennemførte ministeriet et tematisk tilsyn indenfor området.

Vejledningsmateriale om elevers ret til inddragelse
Det anbefales, at skolen får nærlæst vejledningsmateriale omhandlende udskrivning.
Læs de tre vejledninger rettet til hhv. elever og skole, der alle kan findes her.

pil Tilbage

Den_professionelle_bekymring_Vejledning_til_frie_skoler_om_mistrivsel_hos_børn_og_unge_-Underretning_Underretningspligt_STUK.pdf

Underretning og friskolens underretninsgpligt samt en vejledning fra undervisningsministeriet om hvordan de frie skoler håndterer børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte. Hent fil

FNs_Børnekonvention_Folder_til_elever_Jeg_har_ret_til_at_blive_lyttet_til_Elever_rettigheder.pdf

Folder til elever på frie grundskoler om retten til at blive hørt i sager, hvor der er tale om ophør af samarbejde mellem skolen og familien jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

FNs_Børnekonvention_frie_skoler_Folder_til_skoleleder_At_lytte_og_inddrage_.pdf

Folder til brug for skoleledere i forbindelse med ophør af samarbejde med familier jf. FNs Børnekonvention. Hent fil

Guide_til_modtagelse_af_flygtningebørn_og_deres_familier.pdf

Guide om flygtningebørn på frie grund- og efterskoler. Informationsmateriale om børnenes baggrunde og psykiske bagage. Hent fil

Skolers_pligt_til_orientering_om_børn_til_forældre_uden_del_i_forældremyndighed_Social-Børne-_og_Integrationsministeriet.pdf

Denne pjece er en vejledning til skoler i Danmark om forældres ret til orientering om barnet, når forælderen ikke har del i forældremyndigheden. Hent fil

Vejledning_om_underretningspligten_for_ansatte_på_fri–_og_privatskoler_efterskoler_og_frie_fagskoler.pdf

Vejledning om den skærpede underretningspligt for ansatte på friskoler, privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Hent fil

Lyt til børnene!

FN's Børnekonvention fastslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem.

Dette gælder også ved fx udmeldelse af en skole. 

Brug ministreriets foldere til både elever og skoleledelse.

Fandt du ikke hvad du søgte?

Så ring til Friskolernes Hus
62633013
Vibeke Helms
Skriv til mig
vibeke(at)friskolerne.dk
Jakob Ringgaard
Skriv til mig
jakob(at)friskolerne.dk
Dzenana Causevic
Skriv til mig
dc(at)friskolerne.dk

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12