fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Friskolefondens vedtægter

Vedtægter for friskolefonden under Dansk Friskoleforening

§ 1
Friskolefonden er oprettet af Dansk Friskoleforening. Fondens formål er gennem økonomisk støtte at styrke og udbygge den danske friskole.

§ 2
Friskolefondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Dansk Friskoleforening, ved overskydende midler i forbindelse med skolers ophør jf. § 5 stk. 3, ved overskud fra ejendomsdrift, ved renter, gaver, frivillige bidrag samt andre indtægter.

§ 3
Friskolefondens økonomiske støtte til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler kan ske gennem:

  1. Lån
  2. Tilskud
  3. Udlejning af fast ejendom
  4. På anden af fondsbestyrelsen fastsat måde

Fondsbestyrelsen fastsætter betingelser, vilkår m.v. for den ydede økonomiske støtte. En skole, der søger økonomisk støtte, må stille alle af fondsbestyrelsen ønskede oplysninger til rådighed. Ansøgning skal ske skriftligt.


§ 4
Fondsbestyrelsen er bemyndiget til at erhverve, pantsætte og sælge fast ejendom, når følgende forudsætninger opfyldes:

1. Beslutningen, som indføres i Friskolefondens beslutningsprotokol, skal være enstemmigt tiltrådt af alle fondsbestyrelsesmedlemmer.

2. Såfremt en af Friskolefonden ejet ejendom udbydes til salg, og denne ejendom hidtil har været udlejet til en friskole, skal skolen, såfremt den i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage støtte, have ret til inden for en frist på 8 dage at indtræde i købers rettigheder ifølge det betingede skøde. Fristen gælder fra den dag, skolen skriftligt bliver gjort bekendt med udkast til betinget skøde.

En skole, der er lejer i fondens ejendom, kan mod betaling af stempelafgiften kræve denne bestemmelse tinglyst på ejendommen som rådighedsindskrænkning.

§ 5
Som forudsætning for at yde økonomisk støtte til en skole jf. § 3 kræves:

  1. At skolen er en selvejende institution med vedtægter godkendt af Undervisningsministeriet.
  2. At skolen modtager eller står over for at skulle modtage statstilskud til skolens drift i henhold til Friskoleloven.
  3. At det af skolens vedtægter fremgår, at overskydende midler i tilfælde af skolens opløsning tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening.
  4. At skolen er optaget som medlem af Dansk Friskoleforening.

Ændring af forudsætningerne medfører inddragelse af støtten, hvilket skriftligt skal meddeles skolen samtidig med, at bevilling gives. Fondsbestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige denne bestemmelse.

§ 6
Friskolefonden under Dansk Friskoleforening ledes af en fondsbestyrelse på tre medlemmer, der udpeges for et år ad gangen af Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse i henhold til foreningens vedtægter.

Fondsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Fondsbestyrelsen udøver sin virksomhed på grundlag af bestemmelserne i nærværende vedtægt, bestemmelserne om Friskolefonden i Dansk Friskoleforenings vedtægter samt på grundlag af de til enhver tid gældende regler for ikke-erhvervsdrivende fonde i Danmark. I øvrigt er fondsbestyrelsen og forretningsføreren i deres virke for fonden underlagt dansk rets almindelige regler.

Fondsbestyrelsens beslutninger er endelige og kan ikke gøres til genstand for prøvelse i Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse eller i foreningens forretningsudvalg.

§ 7
Til at forestå Friskolefondens administration ansætter fondsbestyrelsen en forretningsfører. Ansættelsesvilkår og aflønning m.v. fastsættes af fondsbestyrelsen.

Forretningsføreren, der ikke samtidig må være medlem af fondsbestyrelsen eller Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse, varetager de løbende forretninger i overensstemmelse med de af fondsbestyrelsen fastlagte retningslinier, instrukser og trufne beslutninger. Bevilling af lån eller anden form for økonomisk støtte samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter indhentet udtalelse fra forretningsføreren.

Fondsbestyrelsen kan meddele forretningsføreren prokura, herunder med hensyn til underskrift på, kvittering for og transport af de på Friskolefondens navn noterede værdipapirer, skøder og pantebreve.

§ 8
Fondsbestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst to gange årligt. Formanden har ansvaret for indkaldelsen af møderne. Indvarslingen sker skriftligt ved forretningsførerens foranstaltning og ved udsendelse af dagsorden med fyldestgørende beskrivelse af de punkter, der kommer til behandling.

Udvalget fører en beslutningsprotokol, der opbevares hos forretningsføreren, og som underskrives af de i mødet deltagende fondsbestyrelsesmedlemmer.

Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af udvalgets medlemmer deltager i mødet. Ved dispositioner, der drejer sig om beløb over 50.000 kr. kræves, at enten samtlige medlemmer deltager i mødet, eller at beslutningen skriftligt tiltrædes af det fraværende medlem.

§ 9
Friskolefondens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges af fondsbestyrelsen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.Midler, der ikke anvendes til Friskolefondens drift, eller som ikke investeres i fast ejendom, skal anbringes i obligationer eller indskydes i anerkendt pengeinstitut til højest mulig rente.

§ 10
Friskolefondens regnskab skal forelægges Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse til orientering inden udgangen af juni måned året efter regnskabsåret. Hovedstyrelsen kan bestemme, at fondens regnskab skal offentliggøres i uddrag i foreningens årsberetning.

Enhver medlemsskole af Dansk Friskoleforening er berettiget til ved sin bestyrelsesformand at kræve indsigt i Friskolefondens regnskab.

§ 11
Friskolefonden aflægger hvert år for Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse en skriftlig beretning om fondens virksomhed i det forløbne år. Beretningen fremsendes til hovedstyrelsen samtidig med regnskabet. Hovedstyrelsen kan bestemme at offentliggøre beretningen eller dele deraf i foreningens årsberetning.

§ 12
Ændringer i nærværende vedtægt kan alene ske med godkendelse af Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse og Civilretsdirektoratet.

§ 13
Ophæves Friskolefonden, anvendes dens midler efter bestemmelse af Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse. Ophævelse af fonden er i øvrigt underlagt de til enhver tid gældende tilsynsregler i fondslovgivningen.

Således vedtaget på Dansk Friskoleforenings hovedstyrelsesmøde i Osted den 7. november 1992.

For Dansk Friskoleforening: Anna skriver, landsformand Friskolefondens bestyrelse: Torben Denta, formand, Astrid Vilsen, Poul Thage Pedersen.

 

 

 

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12