fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ministerielt brev om nødpasning

Kristerier med konkrete eksempler for nødpasning.
Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus
Kategori Presse og politik , Administrative nyheder
27.03.20

Børne- og undervisningsministeriet har udsendt en skrivelse til alle skoler om rammer og kriterier for nødpasning. Af skrivelsen fremgår konkrete eksempler på, hvem der kan komme i betragtning til nødpasning. 

Vurderingen af, hvilke børn der konkret kan tilbydes nødundervisning, skal bero på en konkret vurdering af det enkelte barns/unges behov.

Brev om rammer og kriterier for nødpasning 27.03.20

 

Kære ledere på fri- og privatskoler og privatinstitutioner

Vi befinder os i en helt særlig situation, hvor vi i fællesskab skal have stoppet COVID-19-smitten. Derfor er der allerede igangsat mange ekstraordinære tiltag. Et af disse tiltag er nedlukning af dagtilbud og skoler mv. samt iværksættelse af nødpasning, som regeringen den 23. marts 2020 forlænget til den 14. april 2020.

Vi får i foreningerne på det frie område og i ministeriet mange henvendelser om nødpasning. I dette fælles brev til ledere på fri- og privatskoler og privatinstitutioner vil vi derfor kort beskrive rammerne for nødpasning, herunder hvilke børn der kan komme i betragtning til nødpasning. Derudover henviser vi til foreningernes løbende information til skolerne og dagtilbuddene samt til ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/corona, hvor der er uddybende svar, og hvor der løbende sker opdateringer.

Private skoletilbud og daginstitutioner skal stå til rådighed for pasning af deres elever/børn. Herunder beskrives rammerne og kriterier for nødpasningen.

Rammerne for nødpasning
Vurderingen af, hvilke børn der konkret tilbydes nødpasning, skal bero på en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns eller den unges behov, og om de er omfattet af nødpasning efter bekendtgørelsens1 § 5, stk. 2 (1 Bekendtgørelsen om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19)

Det er afgørende, at skoler og dagtilbud, der tilbyder nødpasning, sikrer, at der tages alle forholdsregler mod smittespredning. Vigtige elementer heri er små grupper, de samme børn i grupperne, høj hygiejnestandard, hyppig rengøring, udluftning, afstand og så mange udendørsaktiviteter som muligt. Der skal altid tages udgangspunkt i de nyeste og mest opdaterede anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Eksempler på kriterierne for nødpasning
Nedenfor gives der, med udgangspunkt i bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eksempler på, hvad kriterierne for tilbud om nødpasning kan omfatte. For både kriterium 1 og 2 gælder, at forældrene forud skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Listen med eksempler er ikke udtømmende.

Kriterium 1 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og hvor forældrene har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. På ældreområdet kunne det eksempelvis være plejehjem og -centre, hjemmeplejen, madservice, indkøb, centrale rengøringsenheder mv. På det tekniske område kunne det omfatte beredskab, forsyning, kollektiv trafik, krematorier samt skadedyrsbekæmpelse. På dagtilbuds- og skoleområdet omfatter det fx specialskoler, nødpasning i dagtilbud og skoler, heldagsskoler, folkeskoler med specialklasser el lign. For flere eksempler på samfundskritiske funktioner på det kommunale område kan der henvises til flg. oversigt udarbejdet af KL: https://www.los.dk/wp-content/uploads/2020/03/KL-Beredskabafgr%C3%A6nsning-af-vitale-funktioner.pdf

Derudover kan der være tale om medarbejdere, der vedligeholder og reparerer bredbånds- og mobilnettet samt sikring af IT-infrastruktur (der sikrer den finansielle sektor), medarbejdere, der arbejder med medicinforsyning, herunder også produktion af værnemidler (masker, visir mv.), medarbejdere, der er i den generelle transportsektor, der skal sikre forsyningskæderne samt den kollektive trafik, havne og lufthavne, foruden medarbejdere, der beskæftiger sig med renovation. Det kan også være medarbejdere på bilværksteder, autohjælp/vejhjælp og leverandører af reservedele til motorkøretøjer såsom bl.a. ambulancer, politi- og brandbiler og biler brugt af hjemmeplejen. Endelig kan der nævnes medarbejdere, der er beskæftiget i fødevareindustrien og forsyningssektoren.

For så vidt angår kriterium 1 skal det understreges, at der ikke er forskel på, om forældrene har beskæftigelse i den private eller offentlige sektor.

Kriterium 2 omfatter 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Dette kan være alle typer af privatansatte, hvis ansættelsessted ikke har hjemsendt deres medarbejderne, og hvor forældrene har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder uden held.

Kriterium 3 omfatter børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Vi opfordrer til, at skolerne og dagtilbuddene, eventuelt i samarbejde med kommunerne, er yderst opmærksomme på børn, der er udfordrede af og udsatte i den nuværende situation, og aktivt opsøger disse familier med henblik på, at børnene kommer til at benytte nødpasningsordningen. Skolerne har en særlig forpligtigelse til have overblik over socialt og fagligt udsatte børn og elever, som ikke kan forventes at få den nødvendige støtte hjemmefra og sikre, at børnene og eleverne gives ekstra støtte.

Det kunne eksempelvis være børn og unge, hvor der fx er

 et meget højt skolefravær,

 underretninger,

 alvorligt syge forældre,

 igangværende børnesag, som giver anledning til bekymring, og

 børn, hvor det vurderes, at der er særligt behov for støtte eller for at opretholde kendte rutiner og rammer, og hvor store skift imellem skoler og fravær fra dagtilbud vil have stor negativ betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Der er yderligere eksempler og uddybende svar på www.uvm.dk/corona. Endelig skal det bemærkes, at der herudover er en gruppe børn og unge, som har helt særlige sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige behov, som ikke er omfattet af lukningen af skoler og dermed nødpasning. Målgruppen for disse børn og unge fremgår af bekendtgørelsens § 2.

 

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil 
Børne- og undervisningsminister

Peter Bendix Pedersen, Formand for Friskolerne

Karsten Suhr, Formand for Danmarks Private Skoler

Thorkild Bjerregaard, Formand for Foreningen af Kristne Friskoler

Anke Tästensen, Formand for Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig

Peter Grevsen, Landsformand for Daginstitutionernes Land-Organisation

 

Mere om COVID-19 i forhold til friskolerne

Få nyheder fra FRISKOLERNE!

Få nyt fra FRISKOLERNE via vores nyhedsbreve og vores nyhedsagent.

Du bestemmer selv, hvilke emner du vil have nyheder om - og du kan til enhver tid afmelde dig igen.
TILMELD dig nyhedsbreve og nyhedsagent her.

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup  
kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00
Fredag 9-12